mai 2018


Fødetilbudet i Helse Nord. Hvem betaler regningen for sendingen av fødende kvinner som “pakkepost”

Lenge har det vært slik at fødende kvinner har vært sendt langt for å føde. Nå topper det seg i hele Nord. Det at fødende kvinner bes om å dra til fødestedet en til to uker før termin. Vi som har født vet at barn kommer ikke som bestilt. Videre så undrer vi oss over at det bare er førstegangsfødende og risikogruppene som skal reise. Hva med de andre? Hvor skal de dra, freser forbundsleder Elisabeth Rusdal.


Les mer


Skolemat

Tenk om skolemåltid (lunsj) kunne bli noe i alle skoler ikke bare videregående skole. Vårt forbund har jobbet med dette i mange år – vi fortsetter. Dette tilbudet er en god start.


Les mer


Barnetrygden

Nestleder Wenche Rolstad om forslag til skattlegging av barnetrygden


Les mer


Delta på undersøkelse fra Oslo MET

Oslo MET gjennomfører ett tverrnasjonalt forskningsprosjekt med 35 deltakerland. Tema for undersøkelsen er sammenhengen mellom lønnsnivå og arbeid i hjemmet, og de ønsker seg svar fra kvinner og menn som jobber minimum 20 timer i uka og har forsørgeransvar for barn under 20 år.


Les mer


Føde- og barseltilbudet

Det nytter å stå på. Gledelig at Stortinget tar tak og stiller krav. Vi gjennomførte en kartlegging av føde- og barseltilbudet i kommunene og avdekket flere mangelfulle forhold. Vi har lenge sagt at utdanningskapasiteten for jordmødre må økes. Dette Stortingsvedtaket er endelig et skritt i riktig retning.


Les mer


Isolation and impact on rural mothers, Associated Women of the World (ACWW)

Viktig budskap fra vårt internasjonale forbund ACWW.


Les mer


FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI


Les mer


Forbundsleder om kvinner som blir langtidssykemeldte etter fødsel

Forbundsleder om kvinner som blir langtidssykemeldte etter fødsel


Les mer


Folkehelseminister Åse Michaelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet åpnet Møteplass folkehelse

Og forbundet var tilstede med nestleder Sonja Kjørlaug og nestleder Wenche Rolstad .


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80