Norges Kvinne- og familieforbund ble startet 15. september 1915.

Hjemmenes Vels Landsforbund ble stiftet 15. september 1915. I 1933 ble navnet endret til Norges Husmorforbund, og igjen i 1997 endret til Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Alt i 1897 ble ideen om “Vi husmødre slutter oss sammen” lansert i bladet Husmoderen (senere Husmorbladet).   Artikkelen ga støtet til at Hjemmenes Vel ble startet i Kristiania i 1898, i Bergen 1899, og etter hvert en rekke andre husmorforeninger.

……………

Kort om Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)

Organisasjon

 • Stiftet 15. september 1915 av Marie Michelet, under navnet Hjemmenes Vels Landsforbund.
  Formålet var hjemmenes helse, kosthold og situasjon i tillegg til husmorrollen og husmorsaken.
 • I tillegg til å stifte vårt forbund, stiftet Marie Michelet Nordens Husmorforbund i 1920. I 1999 skiftet organisasjonen navn til Nordens Kvinneforbund, som i dag har over 75 000 medlemmer.
 • Videre var hun en av flere som i 1933 stiftet den internasjonale kvinneorganisasjonen Associated Country Women of the World (ACWW).
  K&F har siden stiftelsen av disse organisasjonene vært aktivt medlem begge steder og opp gjennom årene har K&Fs medlemmer innehatt flere sentrale verv i disse. Per i dag er forbundsleder i K&F president i Nordens Kvinneforbund og et medlem; Anne Marit Hovstad, er leder av ACWWs prosjektkomité.
 • Forbundet var med å danne Forbrukerrådet i 1953 og var aktive der inntil Forbrukerrådet ikke lenger hadde medlemsorganisasjoner
 • Forbundet var med å danne Norske Kvinners Nasjonalråd og var aktive frem til nedleggelsen
 • Forbundet var med å stifte Kvinners Frivillige beredskap (KFB). Leder av KFB er et av K&Fs medlemmer
 • Forbundet var aktive i dannelsen av FOKUS; Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og har tidligere hatt lederen av FOKUS og i en årrekke hatt styreverv i FOKUS. K&F er fortsatt et aktivt medlem av FOKUS
 • Forbundet var med i dannelsen av Miljøheimevernet som senere ble Grønn Hverdag.
 • Forbundet etablerte voksenopplæringsforbundet/studieforbundet Populus i 1995. Organisasjonen heter i dag Studieforbundet næring og samfunn.
 • Forbundet utgir bladet Kvinner & familie. Bladet er medlemsblad og het tidligere Husmorbladet. Bladet kommer ut 3 ganger årlig. Første utgave av bladet kom ut før forbundet ble stiftet. Husmoderen kom ut første gang i 1887.

Vi har i dag mer enn 225 lokallag rundt i landet og 4 000 medlemmer. Ås kvinne- og familielag er forbundets eldste nålevende lag og dette laget ble stiftet også før selve forbundet.

Saker

Mange saker er vedtatt og innført på bakgrunn av forslag fra vårt forbund. Et lite utvalg viser også bredden i forbundets arbeid.

 • Forbundet fikk gjennomslag for varemerking av klær i 1953
 • Forbundet fikk gjennom aldersgrenser på kino
 • Aldersgrensemerking av film, video
 • Opprettelse av klassekontakter og utarbeidelse av veileder for disse
 • Etablering av barnehager i 1937. Gjeninnføring av statsstøtte til barnehager – både private og kommunale i 1972. Forbundet driver fortsatt en del barnehager, selv om driften er betydelig redusert i forhold til tidligere.
 • Etablering og drift av barneparker i 1937. Fortsatt drives noen barneparker enkelte steder i landet.
 • Utarbeidelse av veileder for dagmammaer
 • Opprettelse av hjemmehjelpsordningen i 1957 – i dag offentlig tiltak.
 • Etablering og drift av husmorskoler. Etablering av husmorvikarordningen i 1929. I dag offentlig tiltak.
 • Etablering av helsestasjoner i 1941. Forbundet ble satt under administrasjon under krigen og all virksomhet opphørte. Denne ble gjennomopptatt etter freden kom.I dag offentlig tiltak
 • Etablering av krisesentre.
 • Merking av opprinnelsesland for matvarer.
 • Redusert matmoms i 2000.
 • Barnetrygd til 18 år fra 1999.
 • Innføring av omsorgslønn 1986.
 • Etablering og drift av lokale fødestuer.
 • Tilskudd til mammografiapparater 1995. Aktiv i innføring av mammografiundersøkelser.
 • Arbeidsstuer for barn 1915. Aktiviteter for barn inne håndverk. Stiftet Håndverksted for barn og unge.
 • Innføring av omsorgspoengordningen i 1992.
 • Opprettelsen av Vannskilleprinsippet – vold i media i 1993.
 • Mjøsaksjonen – medførte fosfatfrie vaskemidler i 1972.
 • Gratis skolebøker i videregående skole i 2000.
 • Kontantstøtten – vedtatt 1998.
 • Etablerte landets første skolerestaurant som tilbyr varm lunsj i skolen i 2008.
 • Skolering av kvinnegrupper i Øst- og Sentral-Europa i demokrati, FNs konvensjoner og menneskerettigheter. Det er avholdt kurs i Romania, Tsjekkia, Murmansk, Latvia, Litauen, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina og Albania. Kursene har medført dannelse av kvinneorganisasjoner i Tsjekkia, Romania, Litauen, Latvia, Bosnia-Hercegovina og Albania. Forbundet holder fortsatt kontakt med mange av disse.
 • Etablering av krisesenter i Romania.
 • Kvinneprosjekter i blant annet Sri-Lanka, Kenya, Uganda.
 • Jordmødre i kommunehelsetjenesten.

Saker fremover

 • Husmorvikarer, barnefamilier og sykdom, beredskap for barnefamilier når foreldre blir syke
 • Vold. Både i nære relasjoner, i det offentlige rom, i media og mellom mennesker.
 • Skolemat. Arbeide for innføring av skolemåltid som et tilbud.
 • Styrking av faget Kosthold og helse i skolen.
 • Bevaring av det lokale fødetilbudet.
 • Fortsette kvinnebistand i Uganda og Kenya. Støtte krisesenterdrift i Romania.