Norges Kvinne- og familieforbund ble startet 15. september 1915

Hjemmenes Vels Landsforbund ble stiftet 15. september 1915. I 1933 ble navnet endret til Norges Husmorforbund, og igjen i 1997 endret til Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)

Alt i 1897 ble ideen om “Vi husmødre slutter oss sammen” lansert i bladet Husmoderen (senere Husmorbladet)

Artikkelen ga støtet til at Hjemmenes Vel ble startet i Kristiania i 1898, i Bergen 1899, og etter hvert en rekke andre husmorforeninger

Kort om Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)

Organisasjon

 • Stiftet 15. september 1915 av Marie Michelet, under navnet Hjemmenes Vels Landsforbund
  Formålet var hjemmenes helse, kosthold og situasjon i tillegg til husmorrollen og husmorsaken
 • I tillegg til å stifte vårt forbund, stiftet Marie Michelet Nordens Husmorforbund i 1920. I 1999 skiftet organisasjonen navn til Nordens Kvinneforbund, som i dag har over 75 000 medlemmer
 • Videre var hun en av flere som i 1933 stiftet den internasjonale kvinneorganisasjonen Associated Country Women of the World (ACWW)
  K&F har siden stiftelsen av disse organisasjonene vært aktivt medlem begge steder og opp gjennom årene har K&Fs medlemmer innehatt flere sentrale verv i disse. Per i dag er forbundsleder i K&F president i Nordens Kvinneforbund og et medlem; Anne Marit Hovstad, er leder av ACWWs prosjektkomité
 • Forbundet var med å danne Forbrukerrådet i 1953 og var aktive der inntil Forbrukerrådet ikke lenger hadde medlemsorganisasjoner
 • Forbundet var med å danne Norske Kvinners Nasjonalråd og var aktive frem til nedleggelsen
 • Forbundet var med å stifte Kvinners Frivillige beredskap (KFB). Leder av KFB er et av K&Fs medlemmer
 • Forbundet var aktive i dannelsen av FOKUS; Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og har tidligere hatt lederen av FOKUS og i en årrekke hatt styreverv i FOKUS. K&F er fortsatt et aktivt medlem av FOKUS
 • Forbundet var med i dannelsen av Miljøheimevernet som senere ble Grønn Hverdag
 • Forbundet etablerte voksenopplæringsforbundet/studieforbundet Populus i 1995. Organisasjonen heter i dag Studieforbundet næring og samfunn
 • Forbundet utgir bladet Kvinner & familie. Bladet er medlemsblad og het tidligere Husmorbladet. Bladet kommer ut 3 ganger årlig. Første utgave av bladet Husmoderen kom ut første gang i 1887, altså før forbundet ble stiftet

Vi har i dag ca 160 lokallag rundt i landet og 3 000 medlemmer.

Saker

Mange saker er vedtatt og innført på bakgrunn av forslag fra vårt forbund. Et lite utvalg viser også bredden i forbundets arbeid.

 • Forbundet fikk gjennomslag for varemerking av klær i 1953
 • Forbundet fikk gjennom aldersgrenser på kino
 • Aldersgrensemerking av film, video
 • Opprettelse av klassekontakter og utarbeidelse av veileder for disse
 • Etablering av barnehager i 1937. Gjeninnføring av statsstøtte til barnehager – både private og kommunale i 1972. Forbundet driver fortsatt en del barnehager, selv om driften er betydelig redusert i forhold til tidligere
 • Etablering og drift av barneparker i 1937. Fortsatt drives noen barneparker enkelte steder i landet
 • Utarbeidelse av veileder for dagmammaer
 • Opprettelse av hjemmehjelpsordningen i 1957 – i dag offentlig tiltak
 • Etablering og drift av husmorskoler. Etablering av husmorvikarordningen i 1929. I dag offentlig tiltak
 • Etablering av helsestasjoner i 1941. Forbundet ble satt under administrasjon under krigen og all virksomhet opphørte. Denne ble gjennomopptatt etter freden kom.I dag offentlig tiltak
 • Etablering av krisesentre
 • Merking av opprinnelsesland for matvarer
 • Redusert matmoms i 2000
 • Barnetrygd til 18 år fra 1999
 • Innføring av omsorgslønn 1986
 • Etablering og drift av lokale fødestuer
 • Tilskudd til mammografiapparater 1995. Aktiv i innføring av mammografiundersøkelser
 • Arbeidsstuer for barn 1915. Aktiviteter for barn inne håndverk. Stiftet Håndverksted for barn og unge
 • Innføring av omsorgspoengordningen i 1992
 • Opprettelsen av Vannskilleprinsippet – vold i media i 1993
 • Mjøsaksjonen – medførte fosfatfrie vaskemidler i 1972
 • Gratis skolebøker i videregående skole i 2000
 • Kontantstøtten – vedtatt 1998
 • Etablerte landets første skolerestaurant som tilbyr varm lunsj i skolen i 2008
 • Skolering av kvinnegrupper i Øst- og Sentral-Europa i demokrati, FNs konvensjoner og menneskerettigheter. Det er avholdt kurs i Romania, Tsjekkia, Murmansk, Latvia, Litauen, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina og Albania. Kursene har medført dannelse av kvinneorganisasjoner i Tsjekkia, Romania, Litauen, Latvia, Bosnia-Hercegovina og Albania. Forbundet holder fortsatt kontakt med mange av disse
 • Etablering av krisesenter i Romania
 • Kvinneprosjekter i blant annet Sri-Lanka, Kenya, Uganda
 • Jordmødre i kommunehelsetjenesten

Saker fremover

 • Husmorvikarer, barnefamilier og sykdom, beredskap for barnefamilier når foreldre blir syke
 • Vold. Både i nære relasjoner, i det offentlige rom, i media og mellom mennesker
 • Skolemat. Arbeide for innføring av skolemåltid som et tilbud
 • Styrking av faget Kosthold og helse i skolen
 • Bevaring av det lokale fødetilbudet
 • Fortsette kvinnebistand i Uganda og Kenya. Støtte krisesenterdrift i Romania