FAMILLIEN OG INKLUDERENDE LOKALMILJØER.
Vi har alle et ansvar

«Vi må sørge for å ha åpne og inkluderende nærmiljøer som et virkemiddel i integreringsarbeidet. Ansvaret for dette har vi alle, også våre nye innbyggere uavhengig av etnisitet», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Vi utfordrer lokale lag og foreninger til å lage sosiale møteplasser. I år utfordrer vi særlig innvandrerorganisasjoner lokalt til å ta initiativ til å invitere andre organisasjoner i sine lokalsamfunn til samling. Videre utfordrer vi de som mottar slike invitasjoner til å møte opp og delta. Det er gjennom kunnskap til hverandre at vi kan oppnå enda mer inkluderende nærmiljøer. Dette er essensielt for å oppnå fredelige og gode oppvekstsvilkår både for barn og unge og selvsagt familiene.

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling.  I dag påvirkes vi også mye av de sosiale nettverk vi har i miljøet rundt oss. Her spiller lokalsamfunnene en viktig rolle. Vi opplever at lokalsamfunn er truet og at enkelte føler utrygghet. Vi har alle et ansvar for å bidra til at denne utviklingen stanser og snur.

«Trygge og positive nærmiljø er noe vi trenger alle, uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet. Ansvar for dette har vi hver og en», avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund

Kort historikk om FNs internasjonale familiedag

Familiespørsmål var gjenstand for økende oppmerksomhet i FN i 1980-årene. Det var mange temaer, men særlig fokus på familiens økonomiske og sosiale kår var viktige. Mot slutten av 1980-årene ble medlemslandene spurt om man skulle ha et internasjonalt familieår. Dette ble vedtatt i desember 1989 og FNs Internasjonale familieår var i 1994. På bakgrunn av dette og økt press, blant annet fra vårt forbund i særdeleshet ble det i 1993 vedtatt at 15.mai hvert år skulle være FNs internasjonale familiedag.

Til slike FN dager er det et tema vedtatt av FNs familiekomité. Det er nytt tema hvert år. På bakgrunn av det vedtatte temaet kommer det et eget budskap fra FNs generalsekretær.

FN har valgt at tema for FNs internasjonale familiedag i år skal være «Familien og inkluderende lokalmiljøer».   I forbindelse med temaet så henviser FN også til bærekraftsmål nr. 16 om å arbeide for rettferdighet, fredelige og inkluderende nærmiljøer

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har over 3 000 medlemmer fordelt på nesten 200 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og internasjonalt samarbeid. I over 100 år har forbundet satt sitt preg på utviklingen av dagens samfunn enten i form av å etablere nødvendige tiltak eller ved å fremme forslag til tiltak/endringer innenfor disse områdene. Positive aktiviteter i lokalsamfunnet står, og har alltid stått sentralt.

Forbundet, som den gang het Norges Husmorforbund, var en viktig pådriver for vedtak i FN om en internasjonal familiedag.

 

For ytterligere informasjon eller kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164