garanterer beskyttelse for kvinner og jenter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjennoppbyggingsarbeidet etter en væpnet konflikt

Resolusjonen, vedtatt i 2000,  var et skritt i en ny retning for Sikkerhetsrådet, som frem til da hadde fokusert mest på å stanse kriger og konflikter.  Hvis en vil at freden skal vare, må en også anerkjenne de følgene væpnede konflikter har for kvinner og jenter.

Se mer på FN-sambandet sine sider.

Senere kom flere resolusjoner, bl.a.1820 om seksuelle overgrep som taktisk krigføring, 1888, 1889 og 1960.  

K&F arbeider for å informere om disse resolusjonene, og kjemper for at denne blir etterlevd i alle land. På ACWWs verdenskongress i 2013 ble K&Fs resolusjon om saken vedtatt oversendt til FNs organer.