(Nett Kvinner & familie) Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) forlanger at det skal være mulig å benytte jordmor til svangerskapskontrollene for alle kvinner, uansett hvor i landet de bor.

KOMMENTAR:

Bente Nygård

Men kommunene er ”gjerrige”, de ansetter for få jordmødre i for små
stillinger, og jordmødrenes spisskompetanse utnyttes ikke. K&F vil blåse liv
i slagordet ”jordmor der mor bor” og ha en gjennomgang av
svangerskapsundersøkelsene i kommunene.

Å få innført obligatorisk jordmortjeneste i kommunenes
helsevesen har vært en kamp og den har K&F deltatt altivt i hele veien de
siste 20 årene. Kretser og lag har jobbet for å få kommunene deres til å ansette
jordmødre i store nok stillinger i forhold til intensjonen.

Da jordmortjenesten i 1995 ble en obligatorisk del av loven
om kommunehelsetjenester, betød det at alle kommuner skal ansette jordmor.
Hensikten var klar og tydelig, nemlig ӌ tilby alle kvinner i hele landet og
deres familier, en helhetlig omsorg før, under og etter fødselen”.

Erfaringen våre medlemmer har, er imidlertid at mange
gravide ikke har tilgang på så mange svangerskapsundersøkelser fra jordmor, og
den ”helhetlige omsorgen”, som det står om i retningslinjene og som kvinnene
selv ønsker, blir et papirvedtak.

Dette skyldes først og fremst at kommunene ikke prioriterer
å ansette jordmor i stor nok stilling og dessuten ønsker legene i økende grad å
ta hovedansvaret for svangerskapsundersøkelsene.

Kvinnene kan få det inntrykk at det er tryggest å gå til
kontroll hos lege. Mange gravide er nok uvitende om at de har krav på
konsultasjoner hos kommunejordmor, og de har krav på så mange konsultasjoner som
de selv ønsker.

Jordmødrene har spesiell kompetanse på andre områder enn
selve fødselen og svangersksapskontroller før denne. Denne kompetansen bør
utnyttes bedre. K&F har foreslått overfor Helsedepartementet at det foretas
en gjennomgang av svangerskapsomsorgen i kommunene.

Vi ønsker en bred debatt om hvordan samfunnet og
brukerne/kvinnene best nytter kommunejordmødrene og deres spisskompetanse.