Her er K&Fs uttalelse i denne saken:

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) mener at ekspertgruppen har laget en god utredning, formulert slik at både fagnivåer og de det gjelder har mulighet til å sette seg inn i den.

K&F støtter i hovedsak forslagene.  Vi vil likevel nevne at det er viktig at tiltak for ungdom ikke blir for formalisert, verken når det gjelder utdannelse/kompetanseløft for de som arbeider med barn og ungdom, eller organisering av kommunale tiltak.  All erfaring viser at dersom ungdom selv har ideer, og får støtte til dem, vil de ha eierskap til aktiviteten og dermed stå mer på for å gjennomføre den.

Se hele saken her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2009/horing—utredning-om-ungdoms-fritidsmil.html?id=556176