(Kvinner & familie): Nå kan du få transport til og fra arbeid og skole til samme pris som en bussbillet. Forsøksordningen varer ut 2004, men Stortinget vurderer å gjøre ordningen permanent, skriver trygdeetaten.no.

Dermed kan tusenvis av mennesker med helseproblemer ta imot tilbud om jobb og utdanning. Men hva skal til for å få dekket transport?

Funksjonsvanskene må ifølge Trygdeetatens nettsider være varige, det vil si lenger enn ett år.

Ved vurderingen tas det i betraktning om en slitsom reise kan være en så stor belastning at den hindrer deg i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen.

Graden av funksjonsvansker
Blinde og svaksynte omfattes også av ordningen. Er du frisk nok til å bruke offentlig transport, får du ikke dekket transportutgiftene.

Det gjelder også om det mangler et kollektivtilbud i ditt nærmiljø. Det alene er ikke god nok grunn til å få dekket transport. Det er altså graden av funksjonsvansker som avgjør om du omfattes av ordningen, skriver trygdeetaten.no. 

Egenandel
Du betaler en egenandel på transporten som tilsvarer den rimeligste transporten med offentlig kommunikasjon der du bor.

Transporten din skal samordnes med andre dersom det er hensiktsmessig og ikke medfører store ulemper for deg.

Begrensninger
Du får ikke dekket transport hvis du er elev i grunn- eller videregående skole når kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reiseutgiftene dine til skolen.

Det gjelder også om du deltar i varig tilrettelagt arbeid og samtidig mottar uførepensjon og får dekket bil fra folketrygden, TT-reiser til arbeid eller utdanning, og mottar daglige reiseutgifter fra Aetat grunnstønad til transport.

Reiser som må utføres i forbindelse med utøvelsen av arbeidsforholdet, skal dekkes av arbeidsgiver, melder Trygdeetaten.

Kilde: Trygdeetaten