Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene og foreslå eventuelle endringer.

Mandag 11. april hadde “Utvalget om støtte til barnefamiliene” innspillsmøte. 

Forbundet var invitert og deltok i møtet. Våre innspill dreide seg om: barnetrygd, kontantstøtte, fedres rett til selvstendig opptjening av foreldrepermisjon, omsorgspoeng, skolemat og husmorvikar for å nevne noe. Vi hadde kun 10 minutter til våre innspill, så det begrenset seg noe.

Vi var eneste familiepolitiske organisasjon som møtte opp sammen med representanter for arbeidsliv og arbeidsgiver.

Mottakelsen på våre innspill ble svært godt mottatt av utvalgets ledelse.