Norge har det høyeste utdanningsnivået i verden i aldersgruppen 25 – 34 år. For befolkningen i yrkesaktiv alder ligger Norge blant de tre mest velutdannede i hele OECD-området.

–Dette tegner godt for videre utvikling av
Norge som et moderne kunnskapssamfunn, sier utdanningsminister Kristin Clemet i
en kommentar til OECD-rapporten ”Education at a Glance” som ble
offentliggjort i dag.

OECD-rapporten tar utgangspunkt i 34 indikatorer som kartlegger
utdanningsnivået i befolkningen, ressursfordelingen, tilgang til utdanning,
læringsmiljø og hvordan skole og undervisning organiseres.

Rapporten viser at hele 86 prosent av den norske befolkningen har utdanning
på videregående nivå eller høyere, mot 64 prosent i OECD-området som helhet. Kun
Sveits (87prosent) og USA (88 prosent) har en større andel. For aldersgruppen
25-34 år har hele 94 prosent utdanning på videregående nivå eller høyere.

Her er vi helt på verdenstoppen (sammen med Japan, Korea og Slovakia). I
alderen 25- 64 år har 28 prosent av den norske befolkningen høyere utdanning på
mer enn 4 år mot et gjennomsnitt på 15 prosent. Kun USA har en tilsvarende høy
andel som Norge.

Høy PC-dekning
Rapporten forteller at vi ligger i
toppsjiktet i OECD når det gjelder tilgjengelighet og bruk av IKT i videregående
opplæring. I Norge er det 4 elever per PC mot gjennomsnittlig 9 i de 15 landene
som deltok i en undersøkelse som ble utført i 4400 videregående skoler.

De skandinaviske landene fremheves som land der PC-er også brukes pedagogisk
ved å gi elevene tilleggsundervisning og øvingsmuligheter. 52 % av norske
skoleledere oppgir at de gjør dette, mens snitt for alle land er 21 %.

Også i bruk av PC for å fremme ferdigheter i selvstendig læring ligger Norge
høyt: 42 %, Sverige 58 %, snitt 31 %. Nesten halvparten av de norske lærerne på
videregående trinn har deltatt i IKT-opplæring. I Norge er det gjort flere
konkrete tiltak for å bedre etterutdanningen av lærere i IKT.

Kurstilbudet
LærerIKT startet høsten 2002 og er rettet
mot lærere med liten eller ingen kompetanse i pedagogisk bruk av IKT i
opplæringen. 19 høgskoler og universiteter medvirker i utvikling og
gjennomføring av kursene.. For øvrig bekrefter rapporten forhold som allerede er
kjent om lærerdekning og ressursfordelingen i utdanningssektoren.

Forfatter: Utdannings- og forskningsdepartementet

http://odin.dep.no/odin/

http://www.ssb.no/utind/