Norges Kvinne- og familieforbund og 15 andre kvinneorganisasjoner over hele landet, maner nå til opprør mot forslaget til ny pensjonsordning som de mener er tilpasset inntektslivet og ikke kvinnelivet.

I dag starter underskriftskampanjen “Fordi vi fortjener det” i regi av Likestillingssenteret. Det er Likestillingssenteret som har tatt initiativet til kampanjen.

Dette på tvers av politiske partier, fagforbund og andre organisasjoner som setter fokus på pensjon og likestlling. 

Det er i første omgang en underskriftskampanje fra nettsiden www.likestilling.no

– Vi mener pensjonsspørsmålet er en sentral problemstilling for likestilling mellom kvinner og menn, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund. Forbundet deltar aktivt i underskriftskampanjen til Likestillingssenteret. 

Hodneland mener Pensjonskommisjonen forslag til ny pensjonsreform innebærer en forverring i forskjeller mellom kvinners og menns økonomiske levevilkår.

Ulønnet omsorgsarbeid er nedprioritert
– Kvinner tjener langt dårligere enn menn. De jobber mer deltid og har flere avbrudd i yrkeskarrieren for å utføre ulønnet omsorgsarbeide. Kampanjen “Fordi vi fortjener det!” er en konstruktiv reaksjon på Pensjonskommisjonens forslag til modernisert folketrygd, sier Hodneland. Hun mener lønnsarbeid er fortsatt mer verdsatt enn ulønnet omsorgsarbeide.

– Folketrygden er moden for revisjon, men fordi opptjeningen av pensjonspoeng er basert på livsinntekt, må kvinner som er i ulønnet omsorgsarbeide, bli tilgodesett med omfattende omsorgspoeng, sier forbundslederen.

– Menn tjener på at kvinner tar ansvar
– Dagens ordning er så urettferdig. Vi vet at kvinner arbeider like mye som menn, men nettopp fordi opptjeningen av pensjonspoeng er basert på livsinntekt, ikke ulønnet omsorgsarbeide og husholdningsarbeide, blir tallene så skjeve, hevder Hodneland. 

– Det er mennene som tjener best på dagens pensjonsregler og på forslaget til Pensjonskommisjonen. Menn tjener også på at kvinner tar mye av ansvaret for husholdsansvaret. Det er derfor denne kampanjen er så viktig, sier Bjarnhild Hodneland.

Krever bevissthet og kunnskap
Likestillingssenteret ber nå regjeringen sørge for å utrede de likestillingspolitiske konsekvensene i forslaget til ny pensjonsreform, før saken fremmes for Stortinget.

Pensjoner har etter senterets mening en opplagt kjønns- og likestillingsdimensjon, som er lite ivaretatt i Pensjonskommisjonens forslag til modernisert folketrygd.

Likestillingsarbeid krever bevissthet og kunnskap og mener Pensjonskommisjonen ikke har foretatt en analyse av likestillingskonsekvensene, noe som gjør forslaget om ny pensjonsreform mangelfullt.

Kilde: Likestillingssenteret