Her er vår uttalelse til Justisdepartementet:

HØYRING – INKORPORERING AV KVINNEDISKRIMINERINGSKONVENSJONEN I MENNESKERETTSLOVA

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har studert forslaget om eventuell inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettsloven.  Konvensjonen er i dag inkorporert i likestillingsloven.  />/>

K&F støtter forslaget, og mener at det av prinsippielle grunner er viktig at konvensjonen får samme status som andre konvensjoner, med forrang for andre lover.

Etter å ha lest departementets utredning av konsekvenser og vurdering, kan K&F likevel ikke se at flytting av konvensjonen fra likestillings- til menneskerettsloven medfører vesentlige endringer i forståelse eller praksis av konvensjonen i Norge.

Med hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Toril Sonja Gravdal /s/
forbundsleder 
     

Eldbjørg Gunnarson, saksbehandler, 2. nestleiar

                                                />                              />                            />                  />/>