56.700 norske barn ble født i 2001, det er 2.300 færre enn året før. Fødselstallet er det laveste siden 1987. Forsker i Statistisk sentralbyrå, Helge Brunborg, foreslår ekstra økonomisk støtte til alle som velger å få tre barn.
– Dette forslaget er jeg skeptisk til. Motivasjonen for å få fler enn et
eller to barn bør være kjærlighet, og en bedre tilrettelegging for
barnefamiliene fra samfunnets side er nødvendig, sier forbundsleder Bjarnhild
Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund. – Det er uheldig dersom folk blir
foreldre på grunn av utsikten til ekstra penger. Ikke alle er skikket til å
oppdra en barneflokk. En slik ordning vil også oppleves som urettferdig for par
som enten er ufrivillig barnløse og nå er frattat offentlig støtte til
behandling løsheten, og for par som må betale uforholdsmessig store
utgifter for å adoptere. Disse familier vil ha vanskelig for å godta en slik
premiering som Brunborg foreslår, tror Hodneland.

Lederen i Norges Kvinne- og familieforbund slår fast at en rekke spørsmål må på banen, dersom kvinnene skal følge oppfordringen om å føde flere barn.

– Selv om mannen også yter omsorg, er det stadig kvinnen som har hovedansvar, spesielt i flerbarnsfamilier. Å oppdra barn er en alvorlig sak som krever tid- det vet foreldre og det må samfunnet ta inn over seg. Skal det fødes flere norske barn, må arbeidsbegrepet simpelt hen omdefineres, sier Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund og krever:

– Fleksibilitet i arbeidslivet/ flere deltidsstillinger, med sykelønnsordning og ”husmorvikar”tjeneste ved langvarig sykdom.

– Fleregangsfødende må få fødselspenger, uavhengig av om de rekker å innfri kravet om å jobbe seks av de siste ti månedene før nedkomst.

– Antall årlige pensjonspoeng som gis for omsorg for egne førskolebarn, må heves.

– Mor eller far som tar omsorgsansvar for eget barn i minimum to år, må få tilleggspoeng ved opptak til relevante studier. Samfunnet trenger både menn og kvinner med realkompetanse vedrørende omsorg .

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:
forbundsleder Bjarnhild Hodneland på tlf.: 92893155, nestleder Bente Nygård på
tlf.: 97632550 eller K&Fs informasjonsleder Wenche Solberg-Hansen på
tlf.:22478389