“I dag går høringsfristen for endringer i forbindelse med HPV-testing ut. Utrolig nok skal endringene skje allerede fra 1. juli i år … “

K&F har i lengre tid engasjert seg i denne saken, og har i dag sendt brev til helseministeren, samt pressemelding som følger:

Pressemeldingen er fanget opp av Dagens medisin.

”I dag går høringsfristen for endringer i forbindelse med HPV-testing ut. Utrolig nok skal endringene skje allerede fra 1.juli i år. Imponerende at Helse- og omsorgsdepartementet kan være så raske i sin saksbehandling ”, ironiserer forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund. HPV-test benyttes i forbindelse med diagnostisering av livmorhalskreft. Siden 2005 har det foregått et forsøksprosjekt som skulle vært evaluert, men den evalueringen er neppe påbegynt. Da er det ganske utrolig å gjennomføre endringer som kan medføre helserisiko for noen kvinner.   

Hvert år får ca 300 norske kvinner kreft i livmorhalsen. Og hvert år dør mellom 80 – 100 kvinner av denne sykdommen. Langt flere kvinner får konstatert og behandlet forstadier til sykdommen. Det dreier seg vanligvis om celleforandringer som legen finner ved rutineundersøkelse.

Dersom allmennlegen ved sin prøvetaking avslører lette celleforandringer, blir kvinnen bedt om å komme til ny kontroll etter 6-12 måneder. Før 1.juli 2005 ble kvinnene bedt om å komme til ny celleprøve etter 12 måneder. Fra 1.juli ble det innført et treårig forsøksprosjekt med at kvinnene kalles inn etter 6 måneder – de kvinnene med celleforandringer. Det blir da tatt en HPV-test i tillegg til ny celleprøve. Erfaringene fra dette forsøksprosjektet er at man i løpet av tre år har forebygget 70 tilfeller av kreft på landsbasis. Det vil si litt over 20 tilfeller per år. Så langt vi har brakt i erfaring har dette kostet rundt 4 millioner kroner i løpet av den treårige forsøksperioden.   

Kreftregisteret fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en evalueringsrapport fra forsøksperioden. Uvisst av hvilke grunner, foreligger denne forskningsrapporten ennå ikke. Norges Kvinne- og familieforbund har etterlyst rapporten, og fikk sist opplyst at den skulle foreligge i mars. Fortsatt foreligger ikke rapporten og det er faktisk uvisst om arbeidet med rapporten er påbegynt. Likevel ønsker man endringer av hvilke tester som skal benyttes.   

Det finnes to typer HPV-tester – både en DNA-basert test og en mRNA-basert test. Denne siste testen benyttes i dag ved fem av landets sykehus. Det er også denne testen som man benytter i Danmark. Internasjonalt arbeides det med å erstatte dagens celleprøver med HPV-test i primærscreeningen fordi HPV-test gir større trygghet mot utvikling av livmorhalskreft. Her i Norge benyttes i dag HPV-test ved sekundærscreening.   

I følge Helsedirektoratet finnes det internasjonale undersøkelser som ikke gir indikasjon om å at den ene test-typen er bedre enn den andre. Likevel ønsker man å bare benytte en av testene. Fagmiljøet er uenig i hva som er best.   

Det ytes takstbasert refusjon ved benyttelse av HPV-test. Denne refusjonen ble i utgangspunktet foreslått avviklet fra Helsedirektoratet 1.juli i 2010. dette ble så utsatt og foreslått gjeldende fra 1.januar 2011.    

Norges Kvinne- og familieforbund tok saken om med helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen som i brev til forbundet lovet at endringene ikke skulle skje før det var gjennomført en bred og åpen høring. Parallelt med dette varslet Helsedirektoratet at endringer skulle skje fra 1.februar i år. Dette vakte reaksjoner og saken ble omsider sendt ut på høring i mai og med en høringsfrist til 21.juni – i dag. I høringsbrevet fremkommer det at endringene vil tre i kraft fra 1.juli d.å.   

Vi er kjent med at flere instanser har levert sine høringssvar – noen med omfattende underlagsdokumentasjon. Vi anser det som lite trolig at departementet i løpet av få dager vil kunne gjennomgå dette på en forsvarlig måte og utarbeide de nye retningslinjene slik at endringene kan skje fra 1.juli. Vi finner det også underlig at man har ventet i flere år på en evalueringsrapport fra forsøksperioden ikke bruker tid og krefter på å få denne rapporten ferdig før man foretar endringer som medfører at en type tester ikke lenger skal benyttes.    

For oss som ikke tilhører fagmiljø, men representerer frentidige brukere, lurer vi faktisk på om evalueringen av forsøksperioden vil gi et svar som ikke passer. Vi håper dette ikke er tilfelle, for da er saken meget alvorlig. Vi har i dag i brev til statsråden igjen innstendig bedt om at arbeidet med å ferdigstille evalueringsrapporten intensiveres og at endringer ikke skjer før rapporten foreligger, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund. 

————————————————-

Vi viser også til tidligere utspill fra K&F: 10.6.2011, 27.1.2011 med flere

Norges Kvinne- og familieforbund er en interesseorganisasjon som arbeider med kvinnepolitiske, familiepolitiske, forbrukerpolitiske og flerkulturelle spørsmål nasjonalt. Vi har over 4 000 medlemmer fordelt på mer enn 200 lokallag spredt rundt i hele landet.

For ytterligere informasjon og kommentarer kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164