Høringsfrist 1.11.09

Her er saken,

og her er K&Fs uttalelse:

Høring – forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter departementets forslag.  K&F har følgende kommentarer til høringsnotatet og de konkrete spørsmål som er reist der. 

Pkt. 6.2.4: K&F støtter departementets vurdering.

Pkt. 7.2.1:  Ytelser til bostedsforeldre på vegne av barnet gis i 6 måneder, evt. lengre etter konkret vurdering av den enkelte sak.

Pkt 7.2.2:  Generell bidrags-stopp  ved 18 år, som er den vanlige aldersgrensen for denne type bidrag.  Fleksibel grense for yngre barn når saken fortsatt er under behandling, med et utgangspunkt på 3 år.

Denne saken er svært vanskelig å vurdere, da enhver sak vil være unik.   Et barn skal være hos den av foreldrene som har foreldreansvaret. Går en person til det skrittet å bortføre barnet, må vedkommende ta det ansvaret det medfører, også økonomisk.

 Det er i alle sammenhenger viktig at barnets beste til enhver tid vurderes nøye.