– Ungdom med innvandrerbakgrunn må bli hørt
Jeg vil ha frem de unges egen virkelighetsbeskrivelse. Ungdom med innvandrerbakgrunn møter andre muligheter og andre utfordringer enn annen ungdom og deres foreldre gjør, sier statsråd Erna Solberg.

Statsråden har bedt om en ungdomsprosess som skal gjennomføres i år i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). organisasjonen er tildelt 1 million kroner til denne oppgaven.

– Det vokser opp en ny generasjon ungdom nå der mange har levd mesteparten eller hele sitt liv i Norge, men som samtidig har røtter i andre land, sier Erna Solberg.

Unik ballast
Statsråden mener dette gir dem en unik ballast i deres oppvekst, men representerer også en del utfordringer som andre ungdommer ikke har.

– Det er viktig at deres beskrivelse av det å vokse opp i dagens Norge kommer frem både for majoritetsbefolkningen og for deres foreldre og andre med innvandrerbakgrunn i Norge, sier hun.

Idémyldring
LNU har invitert ungdom til en idémyldring, slik at de unge selv får forme hvordan prosessen skal gjennomføres for å nå ut så godt og så bredt som mulig. Etter idédugnaden vil det gå slag i slag med ulike aktiviteter forskjellige steder i landet.

Prosessen skal også bidra til å skape diskusjoner blant foreldre, offentlig ansatte, lokalpolitikere med mer, med utgangspunkt i de unges opplevelser. I januar 2005 vil alle trådene fra prosessen bli samlet og presentert.

Optimistisk
– Dette er en prosess som jeg har stor tiltro til og som jeg ønsker å følge opp videre, kanskje i form av en utredning skrevet av ungdom selv. Uansett vil prosessen bli dokumentert og de ulike stemmene som kommer til uttrykk vil bli samlet og brukt som innspill til politikkutviklingen, sier Erna Solberg.

Regjeringen skal også til høsten legge fram meldingen om det flerkulturelle Norge. Denne vil ha et spesielt fokus på situasjonen og unge som vokser opp i Norge med foreldre som har innvandret.

Foreldrenes levekår og yrkesdeltakelse påvirker barnas oppvekstvilkår i Norge. Hvordan politikken overfor nyankomne innvandrere lykkes har derfor stor betydning for hvordan deres barn klarer seg, skriver Kommunal- og regionaldepartementet.

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet