I dag mottar helseminister Dagfinn Høybråten rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet om forekomst, forebygging og behandling av overvektige nordmenn.

Det var i fjor sommer Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag fra helseministren om å vurdere når overvekt og fedme aktivt bør forebygges i helsetjenesten.

Oppdraget har gått ut på å foreslå tiltak for aktuelle pasientgrupper på ulike nivåer i helsetjenesten.

Arbeidsgruppe
Arbeidet har vært organisert i en arbeidsgruppe, forankret i Sosial- og helsedirektoratet, som også er ansvarlig for rapportens konklusjoner.

Rapporten inneholder oppdatert kunnskap om utvikling og forekomst av overvekt/fedme i befolkningen.

Vekttiltak
Rapporten gir en oppsummering av forskningsbasert kunnskap om effekten av ulike vektreduserende og vektstabiliserende tiltak til barn, ungdom og voksne.

Forslag til tiltak bygger på kunnskapsgrunnlaget som er gjennomgått, tidligere utredninger, samt innspill fra ulike yrkes- og pasientforeninger og spesialister innen behandling av overvekt.

Kilde: Helsedepartementet