Med Norges første handlingsplan mot handel med kvinner og barn, setter Regjeringen i gang tiltak for å beskytte og hjelpe ofrene, forebygge menneskehandel og ta bakmennene.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

Handlingsplanen går over tre år og har en samlet økonomisk ramme på ca. 100
millioner kroner. Flere departement er involvert i arbeidet og Justis- og politidepartementet
har koordineringsansvaret for iverksetting og gjennomføring av handlingsplan mot
handel med kvinner og barn.

-Arbeidet med forebygging av vold mot kvinner og barn,
består av 20 tiltak. Det er etablert en tverrdepartemental gruppe under ledelse
av Justisdepartementet som skal følge opp gjennomføringen av tiltakene. Arbeidet
er godt i gang, sier seniorrådgiver Line Nærsnes i Justisdepartementet til Nett
Kvinner & familie.

Det er Justisdepartementet som er tillagt det koordinerende ansvaret for
statens arbeide mot vold og overgrep. Det er etablert tre lokale prosjekter i
Molde, Tønsberg og Tana i Finnmark. Bedre rutiner for samarbeid skal bidra til
en mer effektiv innsats for å hindre vold og overgrep i fremtiden.

På bakgrunn av de positive erfaringene fra ”familievoldsprosjektene” i Bergen
og Oslo, ble det etablert en ordning med familievoldskoordinatorer ved alle
landets 27 politidistrikter. I samarbeid med Politihøgskolen skal
Politidirektoratet vurdere behovet for å øke kompetansen ved de enkelte
politidistriktene. Det kommer frem av handlingsplanen ”Vold mot Kvinner”.

10 rådgivningskontorer
I 1996 ble det opprettet seks rådgivningskontorer for kriminalitetsofre.
Kontorene ble opprettet i syv byer: Tromsø, Trondheim, Hamar, Haugesund,
Fredrikstad, Kristiansand og Drammen. De er opprettet i samarbeid med politiet i
byene. Ansatte ved kontorene skal bistå ofre for kriminelle handlinger med råd
og veiledning, og videreformidle behovet for juridisk- og helsemessig hjelp.

Kompetansesenteret for
voldsofferarbeid ved Høgskolen i Oslo, skal kordinere og videreutvikle arbeidet ved
rådgivningskontorene. Når fire nye rådgivningskontorer er på
plass, vil det være i alt 10 rådgivningskontorer
for voldsofre her i landet.

Kompetansesenteret for voldsofferarbeid skal, ifølge Line Nærnes i
Justisdepartementet, videreføres. Senteret har vært drevet som prosjekt siden
1996. Det er et samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet, Sosial- og
helsedepartementet og Justisdepartementet. Sosial- og helsedepartementet er
hovedansvarlig for prosjektet. Senteret har som hovedformål å styrke
voldsofferets stilling.

Mobile alarmer

-Justisdepartementet arbeider også med å fremme konkrete tiltak for å
redusere tiden mellom lovbrudd og straffereaksjon. Det arbeides for raskere
avvikling av straffesaker. Ordningen med voldsalarmer er videreført, blant annet
muligheten for å utvide alarmenes geografiske dekningsområde. Pr. 31. oktober i
år var det utplassert totalt 855 stasjonære voldsalarmer i Norge, sier Line
Nærsnes.

-Det er hovedsaklig voldsutsatte kvinner som har fått tildelt
alarmene. De utgjør 10 prosent av brukerne. Eldre som er blitt utsatt for
trusler, har også fått tildelt voldsalarm. Politidirektoratet samarbeider med
Oslo Politidistrikt om et pilotprosjekt for bruk av mobile alarmer, opplyser
seniorrådgiver Nærsnes i Justisdepartementet.

Volds- og traumesenter
Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet
har samarbeidet for å styrke arbeidet mot vold. Gjennom samarbeidet har
departementene sett behov for å styrke kompetansen på volds- og traumefeltet.
Det er derfor foreslått å opprette et nasjonalt volds- og traumesenter, sier
Nærsnes til Nett Kvinner & familie.