Tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen, utredning avlevert 30.04.2009.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har vært representert i referansegruppen for utvalget, men ønsker likevel å presisere våre holdninger i forbindelse med noen av utvalgets konklusjoner.

Utvalget legger stor vekt på arbeidsmarkedet som arena for økonomisk fordeling.  Å få ungdom ut i arbeidslivet er en hovedsak i dette arbeidet.

Skolen har et spesielt ansvar, men vi ser det store frafallet i videregående skole delvis som en konsekvens av den økende teoretiseringen av skolen.  Det er viktig at barn og ungdom får anledning til å ta utdanning som passer deres interesse og forutsetninger.  Yrkesfaglige utdanninger må gis en høyere status i skoleverk og samfunn, den teoretiske delen må tilpasses praktisk læring, og lærlingeordningen må styrkes. Samfunnet trenger også praktikere. 

Utvalget hevder også at ”mer læring i førskolealder er viktig for bl.a. utdanning og yrkesdeltagelse senere i livet”.  Barnehagen skal være en viktig del av utdanningsløpet, det foreslås obligatorisk kjernetid for de eldste barnehagebarna.

K&F støtter gratis kjernetid i barnehagen for 5-åringer, men er sterkt uenig i at denne skal være obligatorisk.

Som kjent var K&F en av forkjemperne for kontantstøtten – men også blant de første som laget barnehagetilbud.  Mange foreldre ønsker å passe barna selv de første leveårene. Kontantstøtten kan, om den er liten og bare gjelder til 3 år, gi en reell valgfrihet.  Foreldre er stort sett best for sine barn, og må få anledning til å gjøre sine egne valg. Mange foreldre har ikke anledning til å bruke barnehage pga arbeidstid eller bosted, og de kan da bruke kontantstøtten til nødvendig barnepass. 

Er det rett at ”samfunnet” skal bestemme at foreldre ikke skal ha denne muligheten fordi noen benytter uformell barnepass, eller fordi minoritetsspråklige ikke sender sine barn i barnehage og dermed ikke lærer norsk? Det siste problemet kan avhjelpes på andre måter, for eksempel ved barnehage og voksenopplæring på samme sted.

Utvalgets argumentasjon om at barn har ”stort læringsmessig utbytte” av å gå i barnehage fra 1-3 år, er ikke entydig dokumentert. Det finnes også forskning som peker på at barnehage før toårsalderen øker faren for en utagerende og mer aggressiv oppførsel når barna blir eldre, på grunn av manglende trygghet og stabilitet i en viktig fase av livet.

Norges Kvinne- og familieforbund støtter forslaget om oppjustering og endring av barnetrygden.

Omsorgslønn er lovfestet, men praktiseres ulikt i kommunene.  K&F mener at denne ordningen må oppgraderes og forbedres, og at den tas inn i trygdesystemet.  Det at enkelte tar på seg tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, sparer samfunnet for store summer, og det er viktig at noe av dette fordeles til dem som utfører arbeidet.

For å gi bedre muligheter for alle til å ha egen økonomi, er det viktig at alle som ønsker det, har anledning til heltidsstilling (ref. spesielt helse- og omsorgssektoren). 

Her er hele saken.