Flere kvinner enn menn har universitets- eller høyskoleutdanninger på inntil fire år som høyeste fullførte utdanning, mens flest menn har lengre høyere utdanninger, melder Utdannings- og forskningsdepartementet.

Derimot er kvinnene i flertall blant dem som har fullført en utdanning ved universiteter eller høyskoler – alle nivåene sett under ett. På landsbasis har nærmere 24 prosent av kvinnene høyere utdanning, og om lag 23 prosent av mennene.

I 2002 var det kun fire fylker hvor menn hadde høyere utdanning enn kvinner, henholdsvis Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. I de resterende 15 fylkene hadde kvinner høyere utdanning enn menn.

Kvinnedominans i Finnmark
Størst forskjell i utdanningsnivået mellom kvinner og menn var i Finnmark, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane. I Finnmark hadde over 6 prosentpoeng flere kvinner enn menn høyere utdanning.

I Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane var forskjellen i overkant av 4 prosentpoeng. Stadig stigende utdanningsnivå Utdanningsnivået stiger stadig i Norge og antall personer som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, synker for hvert år.

I 1985 var det over 38 prosent som hadde grunnskole som høyeste fullførte utdanning, ti år senere var andelen om lag 27 prosent. I 2002 hadde omtrent 20 prosent kun fullført utdanning på grunnskolenivå.

Mennene taper
Flertallet av disse var i 2002 kvinner – nær 23 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene. Det har vært flere kvinner enn menn med kort høyere utdanning som høyeste utdanningsnivå siden 1985.

Det året var det 9,9 prosent menn og 10,2 prosent kvinner med utdanning på dette nivået. Ti år senere var andelene henholdsvis 14 og 16 prosent. I 2002 hadde i underkant av 16 prosent av mennene dette utdanningsnivået, og vel 20 prosent av kvinnene.

Kilde:Utdannings- og forskningsdepartementet 

Se mer utdanningsstatistikk på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.