Samfunnet må kunne akseptere og respektere at noen foreldre ønsker å velge hjemmet som hovedarbeidsplass for en periode.

Norges Kvinne- og familieforbund har med glede sett oppslag i media med familier som velger at en av foreldrene er hjemme en kortere eller lengre periode for å ha hjemmet som hovedarbeidsplass. Vi har samtidig notert oss at et slikt valg ikke er sosialt akseptert. Mange gir uttrykk for at de må forsvare sitt valg og at de sees på som både dovne og late.

Vi har derfor satt i gang en Facebook-aksjon. Vår hensikt er å få søkelyset på at det må i det minste være sosialt akseptert at man velger hjemmet som arbeidsplass for en kortere eller lengre periode. Videre at det handler om valgfrihet for den enkelte familie. Det må samfunnet både kunne akseptere og respektere. 

Her er oppropet i aksjonen:

”AKSJON FOR HJEMMEARBEIDENDE

Vi krever aksept fra samfunnet og respekt for det å velge å være hjemmearbeidende en kortere eller lengre periode. Den enkelte familie vet hva som er best for familien og dens medlemmer. Det er verdiskapende arbeid å ta vare på barna og gi kommende generasjon best mulig startgrunnlag. Barnehager er bra for barn – foreldreomsorg er også bra for barn. Hva som er best for familiens barn – det vet foreldrene best. Familiens valgfrihet må sikres og det valg familien gjør må respekteres. Vi som har klikket “liker” på denne meldingen støtter dette synet.”

Det å velge hjemmet som hovedarbeidsplass er et verdivalg – noe som samfunnet må akseptere og respektere, på samme måte som vi respekterer de som velger at begge foreldre er i 100 % lønnet arbeid utenfor hjemmet.

Det ene valget er ikke mindre verdt enn det andre. Det handler om valgfrihet for familien og å få mulighet til å velge det som er best for familiens medlemmer.

——————————————

Norges Kvinne- og familieforbund har 4 000 medlemmer fordelt på over 250 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og internasjonalt samarbeid. Familiens frihet til å velge har vært en sentral sak for forbundet i en årrekke.  Forbundet bidro sterkt til at kontantstøtteordningen i sin tid ble etablert og har vært en pådriver for at ordningen skulle opprettholdes og nå utvides.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: +47 913 28 164.