Forbrukervern over grensene
Useriøse aktører skal ikke lenger kunne unngå myndighetenes inngrep ved ulovlig markedsføring og salg til forbrukere i andre land. Dette blir resultatet hvis EU-kommisjonens forslag til nytt regelverk om samarbeid vedtas. EU-kommisjonens forslag er nå sendt ut på bred høring med frist 26. november.

– Useriøse selgere utnytter at ikke alle land har myndigheter som fører tilsyn og følger opp brudd på regler som skal beskytte forbrukerne mot å bli lurt. Når ett land ikke håndhever reglene, går det utover forbrukerne også i andre land. Derfor er dette regelverket et viktig framskritt, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

I juli i år la EU-Kommisjonen fram et forslag om samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter ved grenseoverskridende lovbrudd. Forslaget går blant annet ut på at alle land skal ha en plikt til å ha offentlig tilsyn. Samtidig skal myndighetene ha effektive virkemidler til å gripe inn mot lovbrudd også der forbrukere i andre land er skadelidende. Myndighetene får gjensidig informasjons- og bistandsplikt. Etablering av et nettverk, koordineringpunkter i hvert land og en felles database skal legge til rette for et effektivt samarbeid.

– For norske forbrukere er det viktig at alle europeiske land har et offentlig tilsyn, og at det fungerer, påpeker Dåvøy. For å hjelpe den enkelte forbrukeren som har problemer med selgere i et annet europeisk land, er det europeiske tvisteløsningsnettverket EEJ-Net, allerede etablert. Forbrukerrådet er norsk kontaktpunkt og bistår forbrukerne i slike saker.

Høringsnotat