Dato for FNs internasjonale familiedag er 15. mai, og markeres i år for 13. gang. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993, etter initiativ fra K&F.

Budskapet fra FNs generalsekretæren i anledning denne dagen understreker betydningen av familien som ramme s oppvekst og velvære.

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ
DEN INTERNASJONALE FAMILIEDAGEN

15. mai 2006

Temaet for dette årets internasjonale familiedag, ”Familier i forandring: utfordringer og muligheter”, setter fokus på de grunnleggende forandringer av familien som en fundamental enhet i samfunnet. Gjennomsnittsstørrelsen på familien minsker over hele verden: unge mennesker gifter seg i senere alder, gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende har steget, barnedødeligheten har falt, og flere par får stadig færre barn. Den tradisjonelle storfamilien erstattes av kjernefamilien, besteforeldre lever lengre, og gjør det dermed mulig for adskillige familiegenerasjoner å leve side om side. Alternative former for forening er blitt mer allminnelige, eksempelvis samboerskap eller eksteskap mellom utenlandsarbeidere som har ektefelle i annen by eller land. Skilsmissetallet er steget, samt nye eksteskap hvor flere og flere barn bor sammen med sine steforeldre. Flere er alenemødre eller alenefedre, og et stigende antall eldre mennesker bor alene. Mange familier har blitt ødelagt av hiv og aids-epidemien ved å frata barn deres foreldre. Ofte tvinges besteforeldre inn i rollen som forsørgere.

Mange av disse forandringene retter oppmerksomhet mot samfunnets struktur. Endringene fordrer oss til å samarbeide for å tilpasse oss og innrette den offentlige politikken slik at vi kan imøtekomme familiers behov. Vi må sikre at alle borgere, og særskilt barn, har adgang til grunnleggende tjenester slik som utdanning og helse, uavhengig av deres familiesituasjon.

Noen av forandringene i familiestrukturene har også beydd nye muligheter, eksempelvis nye og flere valg for jenter og kvinner. De har satt fart i myndighetene med tanke på å utvikle ny politikk i samarbeid med sivilsamfunnet. FN forsøker å reflektere landenes innsats for å integrere familieperspektivet i nasjonal lovgivning i den globale mellomstatlige prosessen.

I en tid med pågående endringer er det viktig at vi skaper betingelser som opprettholder og støtter familien. Likeledes at vi arbeider for å forsterke mulighetene ved et godt familieliv. La oss på den internasjonale familiedagen arbeide for dette..