– Vi er svært positive til regjeringens nye forslag, om bedre pensjonsrettigheter for kvinner i omsorgsarbeid, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

Kvinner med omsorgsarbeid vil ifølge forslaget til regjeringen, få godskrevet pensjonspoeng i en lengre periode enn det pensjonskommisjonen legger opp til.

Kommisjonen har satt en grense bakover ved 1992. Regjeringen bygger i stor grad på Pensjonskommisjonens forslag. Førstkommende fredag legges forslaget frem.

– Vi er svært positive til bedre pensjon for omsorgsarbeid, men det er noe uklart for oss hvor langt regjeringen vil gå bakover, sier Hodneland.

Omsorgspoeng til hverdagssliterne
Bedre pensjonsrettigheter for kvinner som utfører ulønnet omsorgsarbeid, har vært en av merkesakene til Norges Kvinne- og familieforbund. Men ordningen slik den fungerer i dag, er ikke god nok.

– Våre hverdagsslitere fortjener bedre pensjonsrettigheter. Det er stort sett kvinner som utfører ulønnet omsorgsarbeid i hjemmet, men vi mener at familiebasert omsorg må gis enda bedre vilkår i fremtiden, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

Ikke rettslig krav
De som utfører omsorgsarbeid, har rett til 3.00 pensjonspoeng i folketrygden for hvert år. Du kan også søke om omsorgspoeng dersom du mottar omsorgslønn fra kommunen, men du har ikke noe rettslig krav på omsorgslønn, selv om tilbudet er tilstede i kommunen.

– De som mottar omsorgslønn fra kommunen har heller ikke rett til sykepenger, ferie eller feriepenger. Dette er noe vi ikke kan godta. Det er også store variasjoner i omsorgsutbetalingene, påpeker Hodneland.

I dag er det mellom 50.000 og 100.000 mennesker i landet som yter frivillig pleie for pleietrengende barn, foreldre eller andre nære slektninger.

Barn under 7 år
Hovedregelen er at pleie av eldre, syke og funksjonshemmede er ulønnet. Du får automatisk godskrevet omsorgspoeng for omsorg av barn under 7 år.

Er barnet funksjonshemmet, er kronisk syk eller mottar såkalt forhøyet hjelpestønad, skal en av foreldrene få godskrevet omsorgspoeng, selv om barnet er eldre enn 7 år.

– Norges Kvinne- og familieforbund mener omsorgslønnordningene er svært uklare på mange områder. Det er store forskjeller i kommunene når det gjelder utbetaling av omsorgslønn.

For at du skal få godskrevet pensjonspoeng, må omsorgsarbeidet vare i minst 22 timer per uke i minst seks måneder i året. Denne ordningen er ikke god nok, opplyser Bjarnhild Hodneland til Nett Kvinner & familie.