Elisabeth Rusdal, 06.09.2016

“Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er oppgitt og bekymret for alle de ulike forslagene om å fjerne kontantstøtte og barnetrygd. Videre å endre fedrekvoten. Nå er det nok. Fortsatt er det mange familier som sliter med å få økonomien til å gå rundt. Da skaper det ingen bedring i situasjonen dersom de få tilskudd som er trues”, uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Gratis kjernetid i barnehagen eller gratis SFO vil bare hjelpe i en periode mens barna er små. Barnetrygden er en ordning til barnet fyller 18 år. Store barn er også dyre barn. I stedet for å fjerne barnetrygden bør den oppjusteres og indeksreguleres. Det vil bidra til bekjempelse av fattigdom blant barnefamiliene.

Kontantstøtte er en ordning som gir barnefamiliene en valgfrihet en kort periode mens barnet er lite. For mange barnefamilier er det et viktig tilskudd fra endt foreldrepermisjon og til barnehageplass er mulig. Ingen kommuner eller private barnehagedrivere har vel økonomi til å ha ledige barnehageplasser hele året?

Flytting av kontantstøtten til kommunene kan være en løsning. Men da må det være obligatorisk for alle kommuner med et minimumsbeløp. Ellers kan dette skape enda større ulikheter.

Fedrekvoten er bra. Barn trenger fedre også. K&F har i mange år tatt til ordet for fedres selvstendige opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Vi har og vil fortsatt kjempe for at denne retten skal ta utgangspunkt i fars tilknytning til arbeidslivet uavhengig av mors tilknytning.  Internasjonalt er det også stilt spørsmålstegn ved at fedres rettigheter er knyttet opp til mors tiknytning til arbeidslivet.

Vi støttet reduksjonen i fedrekvoten i sin tid, men vil ikke støtte ytterligere reduksjon. Dette med bakgrunn i at vi ser at arbeidslivet i enkelte sektorer gjør sitt ytterste for å presse fedre til ikke å ta ut sin rettmessige kvote.

Omleggingen av barnetrygden i sin tid skjedde i forbindelse med omlegging av skattesystemet for en-inntekts barnefamilier. Videre var det en kompensasjon for merutgiftene ved det å ha barn. Vi synes derfor Høyres programkomite kommer med forslag som både er historieløse og på grensen til hodeløst.

For enkelte politikere kan kanskje 1000 kroner måneden være et lite beløp. For mange barnefamilier er dette det beløpet som gjør at de klarer å holde hodet over vann. Mener man det er et lite beløp, vel da har vel samfunnet råd til dette beløpet da? Erstatningstiltakene som foreslås vil kun gjelde for en mindre gruppe av barnefamiliene. Eller tenker man seg gratis fritidsaktiviteter, skolemateriell etc for alle barn frem til fylte 18 år?

Barna er fremtiden og fremtiden er det verd å satse på. En god barndom varer ikke bare livet ut, den sikrer generasjoner», avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

Norges Kvinne- og familieforbund har med sine 3 500 medlemmer fordelt på over 200 lokallag arbeidet i 100 år for kvinne- og familiepolitiske spørsmål. Forbundet utarbeidet forslag til kontantstøtteordningen og fikk den vedtatt i 1998. Forbundet bidro også aktivt til at barnetrygden ble utvidet til å gjelde til barnet fylte 18 år. I tillegg til sakene om kontantstøtte og barnetrygd er forbundet aktivt engasjert i fødetilbudet rundt i landet, innføring av skolemåltider for å nevne noe. Gjennom våre lokallag drives også barnehager og vi arbeidet i sin tid aktivt for at statsstøtte til barnehagene skulle bli en realitet.

Forbundet er internasjonalt engasjert i kvinne- og likestillingspolitiske spørsmål og driver også grasrotnære kvinnerelaterte prosjekter i blant annet Uganda, Kenya og på Sri Lanka.