Barn må vernes mot overgrep ved samvær. Aldersgrensen s rett til å bli hørt senkes fra 12 til 7 år og domstolene skal tilføres mer kompetanse for behandling av saker om barnefordeling. Det er hovedpunkter i endringene i barneloven i barnefordelingssaker som trer i kraft 1. april i år.

– Den viktigste endringen i barnelovens bestemmelser om barnefordeling, er at barnets beste skal være det avgjørende – både for saksbehandlingen og selve beslutningen. Lovendringene skal også bidra til raskere saksbehandling og redusert konfliktnivå, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy.

De nye bestemmelsene fastslår at retten skal påskynde saksbehandlingen mest mulig. I tillegg får advokater og dommere en lovfestet plikt til å vurdere muligheten for å oppnå forlik mellom partene og legge forholdene aktivt til rette for dette.

Faglig kompetanse
Dommere skal heretter få bistand av barnefaglig kompetanse, som kan mekle mellom foreldrene i og utenfor saksforberedende møter med tanke på å oppnå et forlik om en avtale – uten hovedforhandling og dom.

De sakkyndige kan også veilede foreldrene ved praktisering av en avtale gjennom en prøveperiode. Utgiftene til sakkyndige skal dekkes av staten.

 – Hensikten er flytte fokus fra konflikt mellom foreldrene til barnets beste. Vi vet at varige og sterke konflikter mellom foreldrene kan føre til varige skader a. Derfor er tiltak som kan dempe konflikten og bidra til løsninger uten en langvarig tvist for domstolene helt avgjørende, sier Laila Dåvøy.

Mer kompetanse
Domstolene skal tilføres mer kompetanse for behandling av saker om barnefordeling. Det skal dels skje ved økt oppnevning og bruk av barnefaglig kompetanse, og dels ved skolering gjennom kurs for dommere, advokater og sakkyndige.

Det er også utarbeidet en egen veileder i de nye saksbehandlingsreglene og i høring av barn for de samme gruppene. Endringene i barneloven om barnefordelingssaker trer i kraft 1. april. Lovendringen innebærer også at aldersgrensen s rett til å bli hørt senkes fra 12 til 7 år.

Kilde: Barne- og familiedepartementet