Regjeringen går inn 16 300 nye barnehageplasser i løpet av 2004 og 2005. Det er målet om full behovsdekning med en maksimalpris på 2750 kroner i foreldrebetaling.

Når foreldrebetalingen reduseres til 1750 kroner i måneden må det ifølge Barne- og familiedepartementet bygges ytterligere 7000 plasser for å oppnå full dekning i 2005.

Beregningene tar utgangspunkt i dagens fordeling mellom heltidsplasser. Det går frem av en behovsundersøkelse som ECON Analyse AS har utført for Barne- og familiedepartementet.

”Full barnehagedekning” er ikke et entydig begrep. 4000 småbarnsforeldre er spurt om hvordan lavere foreldrebetaling påvirker ønsket om plass i barnehagen. Under forutsetning om foreldrebetaling på 2750 kroner blir det full barnehagedekning med 16.300 nye plasser i løpet av 2005.

Størst behov for de minste
Behovet er størst for de minste barna. Det viser ECONs undersøkelsen. Det trengs 13 700 nye plasser til ett- og toåringene og 2 600 plasser for 3-5 åringene.

Beregningen tar hensyn til befolkningsframskrivninger som viser at det ved utgangen av 2005 vil være omlag 7000 færre barn i 1-5 års alderen enn det var i 2003.

En såpass stor reduksjon i målgruppen betyr at behovet for nyetablerte plasser blir noe lavere enn man tidligere har forutsatt. Det lave anslaget for udekket etterspørsel for de største barna henger sammen med at det er i disse aldersgruppene befolkningsnedgangen vil bli størst fram til utgangen av 2005.

– Landets kommuner og private planlegger og bygger barnehager i et tempo som vi skal ti år tilbake i tid for å se maken til. Jeg har god tro at vi når målet om full barnehagedekning i 2005, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Kilde: Barne- og familiepartementet