Landets nye helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har fordelt 15 millioner kroner for å styrke tilbudet innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til prosjekter utenfor sykehus.

Årets tilskudd går til etablerte prosjekter som fremdeles er i en oppstartfase (ca 5 mill kroner) og til nye prosjekter (ca 10 mill kroner). Investeringsstøtte og driftsstøtte til nye prosjekter er prioritert, skriver departementet på sine nettsider. 

– Bedre omsorg ved livets slutt er et prioritert område. Det er særlig gledelig at vi gjennom dette sikrer tiltak i områder som til nå har hatt et mangelfullt tilbud, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Første gang
Ifølge Gabrielsen er det første gang departementet gir støtte til tiltak i alle landets helseregioner. En vurdering av behovene i regionen og i den enkelte kommune har dannet grunnlag for prioritering av type prosjekter.

Geografi, befolkningsgrunnlag, samt nærhet til sykehus og sykehjem, har betydning for hvilke tilbud det er hensikts­messig og mulig å opprette, skriver departementet. 

Det er i tråd med føringene i NOU 1999:2 ”Livshjelp”. Samtlige helseregioner har i år etablert, eller videreført, kvalitativt gode prosjekter og får tildelt midler.

Helsedepartementet uttrykker i brev til de regionale helseforetakene, stor tilfredshet med prosjektene, og særlig med at nye tiltak prioriteres innen helseregionenes ordinære budsjettrammer.

Kilde: Helsedepartementet