I dag, 25. november, er Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

”Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem – trolig vår tids største utfordring. Samtidig som familien skaper en god og trygg ramme omkring våre liv, er det også en kjensgjerning at størsteparten av den volden vi utsettes for kommer fra personer i den samme familien.  />Dette krever enda større innsats. Vi kan ikke la utviklingen eskalere. ” />

/>

Denne uttalelsen kommer fra forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund i forbindelse med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner./>

 />Babyer og barn mishandles så grovt av sine nærmeste at de dør, eller får omfattende fysiske skader. Barn og unge utsettes for seksuelle overgrep fra andre familiemedlemmer, eller personer som har naturlig kontakt med familien./>

Kvinner og menn utsettes for grov psykisk og fysisk vold fra sin partner. Vi ser en økning i antall drap på kvinner og barn utført av ektemenn, fraskilte menn, samboere eller tidligere kjærester./>

Eldre trakasseres, bankes opp og trues av nære slektninger uten at det avdekkes. Den skjulte volden er en utfordring for pleie- og omsorgsarbeidere som kommer i kontakt med disse kvinnene./>

Urovekkende mange kvinner får helseskader på grunn av vold og trakassering. Vi ser også en klar sammenheng mellom voldelige opplevelser og dårlig psykisk og fysisk helse. Mange av dem som utøver forskjellige former for vold, bærer på en stygg historie om selvopplevd vold fra oppveksten./>

Norges Kvinne- og familieforbund ber nå regjeringen om at voldsutsatte kvinner og barn må få økt beskyttelse. Tilbudet om oppfølging må bedres. Vi ber om at regjeringen øremerker ekstra tilskudd til etablering av krisesentre i kommunene og styrker tilskuddet til driften av disse sentrene./>

Videre må kvinnelige så vel som mannlige voldsutøvere få nødvendig hjelp til å endre sin adferd./>

Vi ber også om at det arbeides med utvikling av flere tiltak for å avdekke vold mot kvinner og barn. 

”Mye er gjort fra regjeringen, men fortsatt er det store behov. Gjøres det ikke enda mer er jeg redd situasjonen ikke bedres. Vold i nære relasjoner er vår tids største utfordring og da trengs det enda større trykk på tiltak og utvikling av tilbud og tiltak”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund./>

/>

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164