Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har 14. november 2014 svart på forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvar: Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt dette forslaget til uttalelse. Norges Kvinne- og familieforbund har ca. 4 000 medlemmer fordelt på over 230 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er bl.a. opptatt av kvinners helse.

Abort er lovlig i Norge, men er en vanskelig sak for den enkelte. Forebygging gjennom informasjon og lett prevensjonstilgang er viktig. Ordningen med at helsesøstre og jordmødre har kunnet gi prevensjon og informasjon til ungdom på 16 – 19 år, har gitt positive resultater. Ungdom føler trygghet ved lett tilgang til helsesøster.

K&F støtter forslaget om utvidelse av helsesøstres og jordmødres rettighet til å gi denne tjenesten til alle kvinner over 16 år. Vi legger spesiell vekt på at kvinner i aldersgruppen 20 – 30 år ofte ikke er fast etablert et sted og dermed kanskje ikke et etablert forhold til noen fastlege. Det kan være lettere å oppsøke en helsesøster gjennom studiehelsetjeneste eller lignende enn å søke råd via en lege man har hatt liten eller ingen kontakt med.

Det er i dag mangel på kvalifiserte jordmødre og helsesøstre, og kommunene har for få og små stillingshjemler til denne gruppen. Dersom dette forslaget skal bli et tilbud er det viktig at stillingene besettes av kvalifisert personell. Det sies i dag at det allerede er mangel på både jordmødre og helsesøstre. K&F er derfor opptatt av at utdanningskapasiteten for disse faggruppene må økes betraktelig. Det er viktig at utdanning av disse yrkesgruppene prioriteres, og at det ansettes nok personale til å kunne gi dette tilbudet på forsvarlig vis.

Med vennlig hilsen
Norges Kvinne- og familieforbund

Elisabeth Rusdal
Forbundsleder

Eldbjørg Gunnarson
Sentralstyremedlem