”Vi krever endringer i rutinene for utbetaling av engangsstønad ved fødsel. Vi ber sosialministeren og Rikstrygdeverket om å raskt bedre situasjonen”, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.
I følge Folketrygdloven har kvinner som ikke får fødselspenger krav på
engangsstønad i forbindelse med fødsel. Det er trygdekontorene som har ansvar
for å informere om denne rettigheten.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er kjent med at kvinner har opplevd å gå glipp av stønaden, fordi de ikke var klar over at de selv plikter å søke og hvilke søknadsfrister som gjelder. Det kan virke som om det her ikke er gode nok rutiner. Med all den informasjon som Rikstrygdeverket i dag har tilgang til, burde det være enkelt å få til en bedring..
Det er også slik at ingen lenger trenger søke om barnetrygd og dette gjør at mange tror en ikke heller skal søke om engangsstønad ved fødsel.

K&F krever at Rikstrygdeverket forbedrer rutinene i forbindelse med fødsel. Rettigheten med søknadsfrist må gjøres kjent for alle i målgruppen i god tid før fristens utløp. Rutiner for obligatorisk utbetaling må vurderes innført.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 22 47 83 85 / 67 51 75 96 eller mobil:913
28 164. Fungerende 1. nestleder Bjarnhild Hodneland treffes på telefon: 55 18 64
93 og fungerende 2. nestleder Bente Nygård treffes på telefon: 63 99 75 06