Det er ganske utrolig at landbruksforhandlingene i forbindelse med utgiftene for å hindre BSE-smitte her i landet konkluderer med at forbrukerne må betale deler av regningen.
Helt siden kugalskap ble oppdaget i Storbritannia for 4-5 år siden har
forbrukerne etterlyst tiltak mot BSE. Dette har hele tiden blitt avvist. Når det
så må settes i verk tiltak, blir dette hastetiltak. Alle vet at slikt blir
dyrere enn dersom tiltakene hadde vært innført gradvis. Hadde våre myndigheter
vært seg sitt ansvar bevist kunne mye vært spart.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har gjentatte ganger bedt om at forbrukerne ved disse ekstraordinære forhandlingene skulle være representert. Vi fryktet hele tiden at forbrukeren som uskyldig tredjepart ville få deler av regningen i form av økte priser. Resultatet av forhandlingene viser at vi hadde rett i vår frykt.

Det er ennå ikke kjent hvor stor prisøkningen blir. Uansett om det i forhandlingene dreier seg om noen få øre pr. kilo vet vi av erfaring at dette øker for hvert mellomledd. I realiteten kan dette da fort dreie seg om mer enn 2 kroner.

Dersom landbruksministeren hadde et ønske om å flytte en større del av grensehandelen hjem igjen til Norge ved innføring av halv moms på matvarer, er han nå på god vei til å redusere forskjellen på matvarepriser mellom Norge og Sverige.

I et brev til statsråd Bjarne Håkon Hansen har K&F bedt om at forbrukerorganisasjonene inviteres til en idedugnad rundt informasjon og strategi i forhold til trygg mat og pris. K&F ber om at møtet holdes i god tid før de ordinære landbruksforhandlingene holdes denne våren. Dette for at forbrukerne skal kunne få komme med sine innspill.
Etter resultatet av disse forhandlingene vil vi stå hardt på for at et slikt møte skal komme i stand.

Norge har nettopp vedtatt matsminkedirektivet hvor faren for sykdom hos enkelte av oss er beskrevet som økt. Her advarte forbrukerorganisasjonene mot innføringen av dette direktivet. Vi så helsefarene som så store at det ville være galskap å innføre noe slikt. Dersom våre dystre spådommer blir en realitet om noen år, skal også regningen for eventuelle strakstiltak igjen sendes over til forbrukeren?

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på tlf.: 67 51 75 96 eller på mobiltlf.: 91 32 81
64.