I fire av fem kommuner her i landet er det oppdaget regelbrudd i omsorgssektoren. Helsetilsynet refser kommunene for egenkontroll, skriver Nationen.

Mange kommuner her i landet har ikke gode nok rutiner for å sikre brukernes grunnleggende behov. Dette kommer frem i Helsetilsynets oppsummering av erfaringer fra tilsyn med kommunale helsetjenester i perioden 1998 til 2003.

Tilsynet har gått gjennom 435 revisjoner av helsetjenesten i norske kommuner, og revisjonene omfatter både hjemmesykepleie, sykehjem og boformer for heldøgns omsorg og pleie.

80 prosent avvik
I 80 prosent av disse tjenestene er det påpekt ett eller flere avvik, det vil si brudd på loven eller forskriftene. Det går frem av rapporten at det varierer sterkt i hvilken grad brukerne får dekket sine grunnleggende behov.

Helsetilsynet har møtt kommunalt ansatte som trives bra på arbeidsplassen, personalsituasjonen er stabil og fagstillingene besatt. Andre steder får Helsetilsynet opplyst at ansatte ikke har tid til å legge til rette for at den enkelte beboer skal få mulighet til å ivareta egenomsorgen, skriver nationen.no.

Beboerne kunne fått i seg atskillig mer mat dersom de hadde fått mer hjelp ved måltidene, og at smertegrensen i forhold til forsvarlig pleie og omsorg er nådd.

Manglende rettssikkerhet
Helsetilsynet kritiserer først og fremst kommunene for ikke å ha egne, interne systemer for å sikre best mulig omsorg, og peker på at gode rapporterings- og dokumentasjonsrutiner gjør det lettere å avdekke fare for svikt.

Tilsynet kritiserer også kommunene for ikke å oppfylle lovens krav til saksbehandling. Vanlige feil er at opplysninger om klageadgang mangler, det samme gjelder faktiske opplysninger, faglig begrunnelse for vedtaket, og at avslaget ikke er skriftlig. I én kommune ble det vist til feil lovhjemmel for vedtaket og det ble gitt feil opplysninger om klagefrist, skriver nationen.no

Kilde: Nationen