Ferske resultater fra en ny spørreundersøkelse viser at de fleste unge nordmenn ønsker å likestille samboerskap og ekteskap, melder Statistisk sentralbyrå.

Stortinget debatterte nylig familiemeldingen (St.meld. nr.29 (2002-2003). Det var bred enighet blant de folkevalgte om at samboerpar med felles barn bør gis samme rettigheter og plikter som det ektepar har i dag.

Hensynet til barnas beste var hovedargumentet for ønske om større likestilling. Flertallet i stortingskomiteen sluttet opp om en rekke endringer som vil gjøre felles barn og par som har bodd sammen i minst fem år, langt med likestilte med ektepar.

Foreldreansvar
Det er foreslått at samboerfedre skal få felles foreldreansvar i likhet med det gifte foreldre har. Forutsetningen vil være at farskap er erkjent, og at paret har erklært at de bor sammen.

Det er riktignok ikke alle som vet hva de nåværende forskjellene mellom de to samlivsformene er. De som ønsker at staten fremdeles skal favorisere ekteskap fremfor samboerskap, er best orientert om forskjellene i regelverket.

Lik behandling
På spørsmålet “Hvordan bør staten forholde seg til samboerskap og ekteskap hvis samlivet har vart i minst to år eller paret har felles barn?” svarte 70 prosent av de spurte at lover og regler bør behandle ekteskap og samboerskap likt.

Omtrent 30 prosent ønsket at staten skulle favorisere ekteskap fremfor samboerskap, mens knapt noen ville favorisere samboerskap, men vet de hva forskjellene er? Det ble også stilt tre faktaspørsmål om dagens lover og regler.

Juridisk likestilt
Det første gjaldt hvorvidt et samboerskap hvor det er inngått en skriftlig avtale mellom ham og henne er juridisk likestilt med ekteskap. Det neste gjaldt om mannen automatisk får del i felles foreldreansvar for samboerparets barn.

Til sist ble deltakerne spurt om et samboerskap som har vart i minst to år, gir samme sikkerhet som et ekteskap i tilfelle samlivet opphører. Etter gjeldende regelverk er “nei” korrekt svar på alle de tre spørsmålene.

38 prosent av de spurte svarte riktig på alle spørsmålene. 37 prosent hadde to rette og 18 prosent ett rett svar. 7 prosent svarte feil på alle spørsmålene. De som kjenner regelverket best, ønsker oftere å favorisere ekteskap i forhold til samboerskap.

Kilde: Statistisk sentralbyrå