Barne-og familiedepartementet går nå ut og tilbyr økonomisk støtte til samlivstiltak og foreldreveiledning. Formålet er å støtte opp om samliv og ekteskap i familien.

Det gjelder spesielt med sikte på å skape en trygg og stabil oppvekst , skriver departementets nettside, Odin.no.

Samlivstiltakene omfatter lokale kurs for par og faglig utviklingsarbeid. Lokale samlivskurs arrangeres av frivillige organisasjoner.

Vanlige problemer
Det er humanitære og religiøse organisasjoner, frivillige organisasjoner innen helse- og sosialsektoren, av menigheter, kommuner, familievernkontorer og liknende institusjoner over hele landet.

Kursene tar opp “vanlige problemer i vanlige ekteskap/parforhold”. Formålet er å utvikle og støtte opp om gode relasjoner i samlivet, og på den måten forebygge problemer.

Også foreldrerollen tas opp i en del av samlivskursene. Utviklingsarbeidet dreier seg bl.a. om å styrke det faglige innholdet i kursene og om skolering av kursholdere. Midlene til samlivstiltak lyses ut årlig.

Retningslinjer
I retningslinjene til samlivstiltak heter det: “Midlar til samlivstiltak vert gjevne over kap. 0830 på statsbudsjettet. Den overordna målsetjinga med tilskotet er å stø opp om samlivet i parforhold.

Midlane skal brukast til å styrkje ekteskap og varige samlivsforhold med sikte på å skape gode relasjonar og førebygge familieoppløysing.

Ei viktig målsetjing er å skape ein trygg og stabil oppvekst for borna. Barnefamiliar vil derfor verta prioriterte ved fordeling av midlane.

Tilskotsordninga er etablert med sikte på eit breidt spekter av søkjarar. Barne- og familiedepartementet ønskjer å oppretthalde engasjementet hos dei som arbeider på dette området. 

Departementet oppmodar difor søkjarane om å ta opp samliv som tema i det førebyggjande arbeidet. Tiltak som samstundes kan styrkja  både samlivet og foreldrerolla kan vera viktige i eit samla førebyggjande familiearbeid”.

Midlene fra tilskotsordningen skal brukes til to type tiltak:

1) lokale samlivskurs/samlinger for par, og

2) utviklingstiltak i samlivsarbeidet.

For nærmere informasjon, se mer om rundskriv Q–7/04 “Retningsliner for tilskot til samlivstiltak 2004”.

Kilde: Barne- og familiedepartementet