Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER

Norges Kvinne- og familieforbund vil på det sterkeste protestere mot at dagens øremerkede statstilskudd innlemmes i kommunenes frie midler når målet om full barnehagedekning er nådd.

Å gi kommunene ansvar ehagefinansiering gjennom rammetilskudd vil fjerne barnehagens finansielle trygghet. Resultatet kan bli vanskeligheter med å sikre kvalitet og mangfold i barnehagene.