Statsbudsjettet inneholder mye positivt, men skuffer også. K&F har følgende kommentarer etter første gjennomlesing:

1. Ved første øyekast virker det som barn er årets budsjettvinner – men…..

 «Det er gledelig at regjeringen satser på forebyggende helse, barn og helsestasjoner. Sånn sett kan man si at barna kanskje er årets budsjettvinner. Det som er trist er at usikkerheten rundt finansiering og muligheter for gjennomføring er stor. Videre er det stor usikkerhet rundt noen av forslagene og en ny regjerings vilje til å gjennomføre dette», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Det er gledelig at helsestasjoner og skolehelsetjenesten skal styrkes. Dette har Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) foreslått i mange år. Endelig tas det på alvor, men vi er bekymret for finansieringen. Vi hadde helst sett at det ble gitt øremerkede tilskudd til dette.

Innføring av to årlige opptak til barnehagene er flott og vil gi bedre muligheter for barnefamiliene.

Kosthold, helse og fysisk aktivitet er også en satsning innenfor forebyggende helse. Vi synes tiltakene er bra, men hadde faktisk trodd at regjeringen ville gått lenger – og innført/tatt sine egne uttalelser om skolemåltid lenger. Vi hadde forventet mer konkret om dette. Her er tiltakene for langt frem i tid og lite offensive. Når vi så vet at den påtroppende regjeringen er for mat, men mot skolemåltid, ja da er vi bekymret for hvor det ble av det forebyggende helsearbeidet innenfor denne sektoren.

 

2. VI SAVNER FAKTISK….

 «Norges Kvinne- og familieforbund savner at regjeringen ikke har økt satsene for barnetrygd. Satsene for kontantstøtte og gravferdsstøtte er heller ikke justert. I realiteten betyr dette en svekkelse av disse ordningene», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Videre er økningen i rammeoverføringene til kommunene for liten. I forbindelse med statsbudsjett for 2013 fikk kommunene pålagt seg oppgaver med kostnader. Den gangen var heller ikke økningen i rammetilskuddet stort nok til å dekke de merutgiftene som kommunene fikk. Når heller ikke kommende års statsbudsjettforslag gir økning som tar høyde for etterslepet og de økte utgiftene kommunene forelegges, så er vi bekymret.

Nå får vi håpe at den påtroppende regjeringen vil rette opp i disse tingene.

 

3.  Regjeringen straffer de familiene som ikke lever som regjeringen vil – fjerning av skatteklasse 2

 «Regjeringen fortsetter sin politikk med «å straffe» de barnefamiliene som velger å stå utenfor helt eller delvis fra lønnet arbeid en periode mens barna er små.  Denne gangen ved å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Hensikten er å unngå familier der bare en av ektefellene er i lønnet arbeid. Det betyr i klar tekst at dersom du ønsker å være hjemme med familiens egne barn på hel eller deltid, så straffes du via skattesystemet. Frekt», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Når man benytter begrunnelsen om at skatteklasse 2 er forskjellsbehandling av samboende par og ektepar, så kunne regjeringen ha ordnet dette på annen måte. Videre så har vi forståelse for at regjeringen ønsker større yrkesdeltakelse fra innvandrerkvinner. Også dette kunne man løst på andre måter.

Toppen av frekkhet er at man ved denne omleggingen faktisk også rammer eldre ektepar, der den ene har forsørgeransvar for ektefelle over 60 år. Dette er ektepar som hadde barn i en tid, der det ikke nødvendigvis var allment akseptert å ha begge foreldre i fulltids arbeid. Videre var muligheten for barnehageplass svært begrenset. Å ramme denne gruppen er sjokkerende og vitner om liten kunnskap om situasjonen den gangen.