Elisabeth Rusdal 06.10.2016

Her kommer mer utdyping om våre forventninger til det kommende forslag til statsbudsjett. Budsjettlekkasjene har vært mange, men vi har valgt å se på andre punkter vi forventer at skal komme. Ta gjerne kontakt for ytterligere utdypninger når budsjettforslaget er lagt frem, eller avtal tid i forkant for merknader/synspunkter. Vi er klare til å kommentere innenfor kvinne- og familiepolitikk i tillegg til forbrukerspørsmål – både nasjonalt og internasjonalt.

Kvinnepolitikk – økonomi  Pensjon Vi forventer at det store skjevhet og feil som i sin tid ble gjort overfor skilte kvinner i bestemorgenerasjonen nå rettes opp. Vi har fremmet forslag til løsninger. Dersom regjeringen tar grep for å rette oppå feilen, kan en dom i CEDAW unngås. En fellende dom i CEDAWE vil være en skikkelig ripe i lakken for likestillingslandet Norge.

Helse – forebygging – fødsel – jordmor – helsesøster

Fødsel – jordmor Det er på høy tid at det lokale fødetilbudet opprettholdes. Presset på dagens fødeavdelinger er stort. Stadig er liggetiden presset ned. Det går ut over kvinnen og det nyfødte barn. Da helseministeren var i opposisjon var han klar på at nedlegging av lokalsykehus og tilbud skulle ikke fortsette. Vi ser at når bent Høie kom i posisjon, så skjer nedleggelsene fortsatt. Kvinner som skal føde får lengre reisevei, liggetiden går faretruende ned og i tillegg er bemanningen for liten. Jordmødre fra en rekke steder i landet slår alarm.

I forbindelse med svangerskapskontrollene, så er kapasiteten for dårlig. Tilbudet om kontroll hos jordmor makter ikke alle kommuner å få til. Dette skyldes manglende kapasitet/mangel på jordmødre. Vi mener at det må settes inn ressurser for å øke antall utdannede jordmødre. I tillegg må det komme klare retningslinjer som sikrer alle gravide rett til svangerskapskontroll hos jordmor.

Helsesøster – helsestasjon – skolehelsetjeneste

Lekkasjer tyder på at det skal satses på skolehelsetjenesten og styrkingen av denne. Kjempeflott – MEN Vi savner styrking av helsestasjonsvirksomheten og barselkontroll. Her har signalene vært mer enn tydelige nok på at helsesøstrene er for få, kapasiteten for liten og oppgavene for mange. Når liggetiden på barselavdelingene går dramatisk ned, er det viktig at mulighetene for råd og veiledning fra jordmor og helsesøster er tilstede. I dag er dette et problem flere steder. Barselkvinnen blir stående der ganske alene og usikker.

K&F mener at utdanningskapasiteten MÅ økes raskt. Alle barselkvinner må få besøk/samtale med helsesøster innen 6 uker etter fødsel. Det må etableres mulighet for kontakt og informasjon ved behov rett etter hjemkomst. I tillegg til styrking av skolehelsetjenesten, må også helsestasjonsvirksomheten styrkes. Det er i de første leveår at grunnlaget legges. Mange foreldre er usikre og har behov for informasjon, råd og veiledning. Da må det være muligheter ved helsestasjonen.

Forebyggende helse – skolemåltid

Kosthold og ernæring er viktig for en god helse. I dag har mange barn en lang skoledag. Da er behovet for påfyll av næringsrik mat nødvendig. Det er forebyggende helse og det gir grunnlag for økt læring. K&F vil at det skal innføres tilbud om skolemåltid i hele landet. Vi har hatt nok av ulike forsøk, nå er tiden inne for målrettet innføring av et slikt tilbud. Vi har erfaring fra 10 års arbeid rundt spørsmålet om skolemåltid. Vi ser at det lar seg gjøre og vi har tanker om finansiering. Men vi savner politisk vilje. Den er der bare under valgkampen – nå vil vi ha handling!

Beredskap – husmorvikar – skoleskyss – øvelser

Beredskap handler om å ha planer og tiltak dersom noe uforutsett skulle skje. Beredskap er mer enn beredskap i tilfelle terror. Beredskap handler også om tiltak i hverdagen.

Husmorvikar Akutt sykdom kan skje i barnefamilier. Ikke alle har nærstående som på kort varsel kan bistå. Da må kommunene ha et tilbud. En del kommuner har dette, men mange mangler det helt. K&F vil at alle kommuner skal ha tilbud til barnefamilier ved akutte sykdomstilfeller.

Skoleskyss – øvelser Vi lever i et land med perioder med utfordrende vær- og føreforhold. I tillegg er bosettingen slik flere steder at elevene transporteres ganske langt. Det stiller store krav til sikkerhet og trygghet. Klimatiske har medført at flere ganger har skoleskyssen vært innstilt på grunn av vær og føreforhold. Da er det viktig at kommunene har beredskapsplaner for hva som da skal skje. Er det ikke mulig å få transportert elevene hjem, så må det være planer for overnatting. Disse planene må ikke ligge i en skrivebordsskuff, de må opp og frem i lyset. I tillegg må det være årlige øvelser slik at barna vet hva som skal skje og er trygge på situasjonen. De som skal bistå må vite at de skal det. På samme måte må de som skal sørge for at overnatting er mulig også kjenne til at de inngår i en slik plan. Alle parter må delta i øvelsen. Øvelse på brann har vi, på terror kommer, men på hva som skal skje dersom elevene ikke kan transporteres hjem mangler. Nå må dette på plass.

Flyktninger – mottak– bistand

Flyktninger – mottak Tryggheten i flyktningmottakene må styrkes. Det kan ikke være slik at at tryggheten er det mest på dagtid. Når kvelden og natten kommer, så er alle overlatt til seg selv. Rapportert viser at kvinner og barn er særlig utsatt for vold og overgrep i slike situasjoner. Det skjer i mange andre land, men også i vårt eget land. Vi må sørge for at dette endres. I tillegg må vi arbeide for tryggere forhold internasjonalt for kvinner og barn på flukt.

Bistand Siden regjeringen Solberg tiltrådte har vi registrert en stigende tendens til at det kun er store organisasjoner og store og kostnadskrevende bistandsprosjekter som skal prioriteres. Dette går ut over mindre prosjekter som ofte har kvinner som målgruppe. Denne trenden må snus. Bistand til en kvinne, er ikke bare til kvinnen, men hennes familie og ikke sjelden en hel liten landsby. Vi opplever krav om at prosjekter skal være selvfinansierende i løpet av 3 år. Yrkesskoler for kvinner blir ikke alltid det. Men de gir kvinner utdannelse og muligheter for arbeid og en inntekt. Norske skoler er heller ikke selvfinansierende. Hvorfor da dette kravet til skoler i andre land? Hvorfor kan vi ikke ha tydeligere fokus på kvinnerettet bistand og se at små og grasrotnære prosjekter har en verdi?

Til slutt

Barnetrygden Den må oppjusteres og bli indeksregulert. Barnetrygd er et viktig tiltak for å bekjempe fattigdom. Det er en ordning som sikrer barn helt frem til fylte 18 år. Små barn koster, men store barn koster også. De fortjener også fokus og muligheter til å delta i sosiale aktiviteter og samvær med jevngamle.

Kontantstøtten Ordningen må få være i fred. Den gir barnefamiliene valgfrihet og ved å frede ordningen gir den trygghet og forutsigbarhet i en kort periode mens barna er små.

For ytterligere kommentarer eller informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil 913 28 164

Norges Kvinne- og familieforbund har med sine 3 500 medlemmer fordelt på over 200 lokallag arbeidet i 100 år for kvinne- og familiepolitiske spørsmål. Forbundet utarbeidet forslag til kontantstøtteordningen og fikk den vedtatt i 1998. Forbundet bidro også aktivt til at barnetrygden ble utvidet til å gjelde til barnet fylte 18 år. I tillegg til sakene om kontantstøtte og barnetrygd er forbundet aktivt engasjert i fødetilbudet rundt i landet, innføring av skolemåltider for å nevne noe. Gjennom våre lokallag drives også barnehager og vi arbeidet i sin tid aktivt for at statsstøtte til barnehagene skulle bli en realitet. Forbundet er internasjonalt engasjert i kvinne- og likestillingspolitiske spørsmål og driver også grasrotnære kvinnerelaterte prosjekter i blant annet Uganda, Kenya og på Sri Lanka.