SAMLEDE MERKNADER
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil komme med følgende samlede
merknader til forslaget til statsbudsjett for år 2001 etter en grundig
gjennomgang:· Matmoms
Vi finner det meget uheldig at Regjeringen ikke har støttet vårt forslag om å redusere moms på alle matvarer til 12%. En slik reduksjon ville ha hatt særlig god effekt for de med lavest inntekt og for familier med mange barn. En kompensasjon kun for kjøtt er for ensidig og gir ingen garanti for prisreduksjon som kommer forbrukeren til gode.

· Barnetrygd
I og med at forsørgerfradraget er innbakt i barnetrygden skapes det et feilaktig inntrykk av at barnetrygden heves. I realitet er det ikke tatt høyde for verken lønns- eller prisstigning. Dette rammer barnefamiliene tungt.
Regjeringen har selv i budsjettforslaget sagt et den vil komme med endringer i utbetalingen av barnetrygden og det er derfor unødvendig å foreta endringer nå. Dette skaper unødvendig uro.

· Støtte til frivillige organisasjoner – driftsstøtte
Mange frivillige organisasjoner rammes av kuttene i statsbudsjettet. Flere enn
K&F mister helt sin driftsstøtte i dag.
Vi savner en profil i budsjettet som viser at 2001 er FNs internasjonale år for frivillighet. Det ser ut som om Regjeringen ønsker å svekke mangfold som dagens frivillige organisasjoner representerer.

· Gravferdsstøtten – indeksreguler rettighetsfestet beløp
Gravferdsstøtten har i en årrekke, til tross for økte priser, vært stabil på kr.4.000,-. Å indeksregulere det rettighetsfestede beløp til gravferdsstøtte vil hindre at denne viktige støtten blir helt akterutseilt.

· Samlivskurs
Statistikken for brutte ekteskap og samboerforhold viser at det er et stort
behov for kommunikasjonstrening i parforhold. Samlivskurs dreier seg for en
stor del om nettopp slik trening.
K&F beklager at det ser ut som om satsningen på samlivskurs reduseres i dette statsbudsjettet.

· Sykepenger
K&F er fornøyd med at satsen for rett til sykepenger er opprettholdt.

· Barnehagene – bra
Vi konstaterer med glede at økt satsning på barnehagene er tenkt å gi en reduksjon av foreldrebetalingen. Dette er på lik linje med kontantstøtten med på å sikre foreldrene en reell valgfrihet.

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder
Elisabeth Rusdal kontaktes på telefon: 67 51 75 96 eller mobiltelefon: 913 28
164 eller fungerende 2.nestleder Bente Nygård på telefon 63 99 75
06.