Småbarnsfamiliene har fått
lengre arbeidstidsavtaler, men kortere faktisk arbeidstid i løpet av 1990-årene. Det er også blitt større likhet mellom mødres og fedres deltakelse i yrkeslivet i samme periode, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Debatten om barnefamiliers tidspress har igjen blusset opp i mediene.

I debatten knyttes den økte travelheten i barnefamiliene først og fremst til foreldrenes tidsbruk i arbeidslivet.

Høyere arbeidstempo
Det vises til stadig lengre arbeidsdager og høyere arbeidstempo for både mor og far.

I en ny rapport fra SSB kartlegges mødres og fedres arbeidstid og arbeidstidsordninger gjennom 1990-tallet og fram til 200.

Det er utført ved hjelp av tre sentrale datakilder; nemlig SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), tidsbruksundersøkelser og levekårsundersøkelser.

Økt yrkesdeltaking
Samtlige datakilder viser en betydelig økt yrkesdeltaking og en økt andel med avtalt heltidsarbeid blant mødre i perioden, fremfor alt blant mødre med små barn.

For fedre har det vært mindre endringer i de formelle arbeids- og arbeidstidsordningene, men vi ser en klar nedgang i andelen fedre med særlig lang avtalt arbeidstid.

Kilde: Statistisk sentralbyrå