– Tenk at de omstridte radioaktive utslippene i Sellafield i England er løst. Det er utrolig at britiske myndigheter i dag har gitt tillatelse til bruk av en ny rensemetode som reduserer utslippene fra technetium-99 fra Sellafieldanlegget med over 90 prosent, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.

– Våre myndigheter har gjort en fremragende jobb i denne saken, ikke minst vil vi rose vår miljøvernminister Børge Brende, som gang på gang har tatt saken opp med britiske myndigheter, sier Hodneland.

Rensemetoden vil bli tatt i bruk med øyeblikkelig virkning. Dette er i tråd med kravet som i flere år har vært fremmet fra både Norge, de øvrige nordiske landene og Irland, skriver Miljøverndepartementet på sine nettsider. 

– Seier for Norge
– Dette er en stor seier for Norge. Det viser at det nytter med dialog og at Samarbeidsregjeringen, som fra første stund ga kampen mot utslippene fra Sellafield høyeste prioritet, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. Han mener Regjeringen har lyktes med sin strategi.

– Viktigst er det selvsagt at vi gjennom å få slutt på disse radioaktive utslippene, også sikrer renheten i vårt felles matfat i årene fremover, sier Bondevik. Statsministeren retter en takk til den britiske regjering for at utslippene fra Sellafield nå stanses.

Vanskelig sak
– Jeg er svært glad for at en vanskelig sak i det ellers nære og gode forhold til britene nå er ryddet av veien, sier han.

Allerede i juni i fjor innførte man fra britisk side en foreløpig stans i utslippene, i påvente av at ny renseteknologi som fjerner technetium skulle utprøves. Et fullskala forsøk med denne rensemetoden ble gjennomført i fjor høst, og har vist seg svært vellykket.

Takker for støtten
Britiske myndigheter har nå gitt tillatelse til at denne rensemetoden kan benyttes på alt det gamle, technetiumholdige avfallet som fortsatt er lagret ved Sellafieldanlegget.

Selskapet BNFL, som driver Sellafieldanlegget, har besluttet å ta den nye teknologien i bruk med øyeblikkelig virkning. Bondevik takker også alle som gjennom en årrekke har engasjert seg i saken, og sier at det positive utfallet er et resultat av en unik nasjonal dugnad, der både kystbefolkningen, miljøbevegelsen, fiskerinæringen, Kirken, de politiske partiene og lokale, regionale og nasjonale myndigheter har spilt på lag.

Berømmer miljøvernministeren
Han fremhever innsatsen til miljøvernminister Børge Brende, som ikke har latt noen anledning gå fra seg til å ta saken opp med sine britiske kollegaer og i internasjonale samarbeidsfora der radioaktiv forurensning og havmiljø står på dagsorden.

 – Dette har ikke vært noen enkel sak å kjøre frem, men den demonstrerer at faglig tyngde, utholdenhet og gode personlige relasjoner på høyt nivå, gjør utslag også i internasjonal sammenheng, understreker Bondevik.

Miljøvernminister Børge Brende viser til at de forhøyede nivåene av technetium som har vært målt langs norskekysten siden 1997, i løpet av noen år forventes å avta til samme lave nivå som før technetiumsutslippene økte i 1994. 

Hyller britiske kollegaer
Brende berømmer sine britiske kollegaer, med Margaret Beckett i spissen, for det arbeidet de har nedlagt for å imøtekomme det norske kravet om utslippsstans.

Han setter særlig stor pris på at det hele tiden har lykkes å opprettholde en konstruktiv faglig dialog og gode personlige relasjoner. Brende viser videre til det gode faglige samarbeidet mellom Environment Agency og Statens Strålevern og til den meget nyttige kontakt han har hatt med det statseide selskapet British Nuclear Fuels (BNFL) som driver Sellafield-anlegget.

Ikke minst har den nære kontakt mellom norske og britiske politikere, fagmyndigheter og industrien vært en meget positiv erfaring, sier Brende.

Faglige undersøkelser
– Denne dialogen utløste nye faglige undersøkelser på britisk side som igjen la grunnlaget for dagens lykkelige løsning. Jeg har fått stor tro på denne type samarbeidsmodell for å løse opp i vanskelige internasjonale spørsmål, sier miljøvernministeren.

Han understreker videre at det er kombinasjonen av solid faglig argumentasjon og et sterkt og vedvarende folkelig engasjement som har gjort det mulig for Regjeringen å legge et så sterkt politisk press på britiske myndigheter, skriver Miljøverndepartementet. 

– Statens strålevern har gjort en bunnsolid jobb når det gjelder å dokumentere forurensningen av norske farvann, og gitt det faglige grunnlag for løsning av saken. Samtidig har utallige kystkommuner, organisasjoner og enkeltpersoner krevd at utslippene stanses. Særlig organisasjoner og råd som Lofoten mot Sellafield, Bellona, og Samarbeidsrådet for Vest- og Sørlandet (SAVOS) har bidratt til å synliggjøre det brede norske engasjementet i saken, sier Brende.

Viktig forbundssak
– Dette har også vært en viktig sak for Norges Kvinne- og familieforbund. Vi støtter miljøvernministerens uttalelser om at det nytter å kjempe for en sak man tror på, og at slik innsats kan være utslagsgivende, også i internasjonale saker der det er tunge motkrefter, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland.

Kilde: Miljøverndepartementet