Norges Kvinne- og Familieforbund engasjerer seg i ernæringsspørsmål i hjem og skole, og har sendt følgende resolusjon etter landsmøtet:

Norges Kvinne- og familieforbunds landsmøte i Molde 22.-24. oktober 2010 vil ha fokus på forebyggende tiltak knyttet til kostrelaterte livsstil-sykdommer, spesielt i forhold til barn og unge.  />Ernæringsspørsmål har den senere tid hatt mye plass i alle riksmedier. Politikere, helsearbeidere, fagfolk innen ernæring, m.fl. er enige om at noe må gjøres.  />

Organisert skolemåltid vil utjevne de sosialøkonomiske forskjellene.

Økt timeantall og flere lærerstillinger i faget mat og helse vil kunne bidra til å lære barn og unge å lage mat fra grunnen av, og gi økt kunnskap om hvor maten kommer ifra.

Er sendt til:  />Utdannings- og forskningsdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Landbruksdepartementet