Rune Selmar (44) er i Statsråd i dag utnevnt til ny administrerende direktør i Folketrygdfondet etter Tore Lindholt. Selmar er utnevnt for en periode på seks år. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av april.

Det kom ikke som noen stor overraskelse at den 45 år gamle investeringsdirektøren i Folketrygdfondet, Rune Selmar, rykker opp som ny toppsjef og overtar stillingen som administrerende direktør etter Tore Lindholdt.

Selmar ble ansatt som investeringsdirektør i Folketrygdfondet i 2001. Han har ingen kjent politisk bakgrunn som sin forgjenger Tore Lindholt.

Lindholt hadde stor politisk ballast fra Arbeiderpartiet da han tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Folketrygdfondet i 1992.

Ifølge Aftenposten må ansettelsen av Selmar sees på som en avpolitisering og en ytterligere profesjonalisering av Folketrygdfondet. Rune Selmar er født i Kristiansand.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole (NHH) og er autorisert fondsmekler frå Bankakademiet og autorisert finansanalytiker frå NHH/NFF.

Selmar begynte i Folketrygdfondet i 2001. Før det var han direktør i Saga Securities og i Danske Securities.

Folketrygdfondets formål og virksomhet 
Folketrygdfondet ble opprettet i 1967 i medhold av loven om folketrygd av 17. juni 1966. Reglementet for forvaltningen av fondet er fastsatt av Stortinget. 
 
Fondsforvaltningen har som siktemål at Folketrygdfondet gjennom
formuesoppbygging skal bli til størst mulig nytte for folketrygden. 

Folketrygdfondet ledes av et styre på 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes av Kongen for 4 år om gangen.

Styret har ansvaret for at fondets midler anbringes med sikte på best mulig avkastning under hensyntaken til betryggende sikkerhet og den nødvendige likviditet. 

Virksomhetsområde:
Fondets midler kan plasseres
– i norske ihendehaverobligasjoner og sertifikater
– som kontolån til statskassen
– som innskudd i forretnings- og sparebanker
– i aksjer i selskaper notert på norsk, svensk, finsk eller dansk børs
– i børsnoterte grunnfondsbevis i norske sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper og
– i børsnoterte konvertible obligasjoner og børsnoterte obligasjoner med kjøpsrett til aksjer i norske selskaper.

Folketrygdfondet kan eie aksjer og andre egenkapitalpapirer for inntil 20 prosent av fondets kapital. Plassering i aksjer notert på børs i Danmark, Finland eller Sverige må samlet ikke overstige 5 pst. av Folketrygdfondets ramme for aksjeplasseringer.

Kilde: Finansdepartementet
Kilde: Folketrygdfondet