Norges Kvinne- og familieforbund støtter eldreopprøret i Oslo.

En verdig alderdom er avhengig av trygghet i hverdagen.  

Det er en selvfølge at det legges til rette for at gamle mennesker kan bo hjemme så lenge de ønsker og føler det forsvarlig.  Det er imidlertid en like stor selvfølge at vi, når behovet melder seg, gis den tryggheten som ligger i daglig tilsyn, omsorg og pleie.

Det er uverdig når terskelen for å få sykehjemsplass er så høy at det kun er de aller sykeste som blir båret over den.  Og det er uverdig når syke og pårørende må kjempe og slåss for noe som burde være en rettighet for oss alle.

Det må settes fortgang i utbyggingen av sykehjemsplasser!  

Eldrebølgen kommer, og vi har ingen tid å miste!