K&F uttalte seg også i denne saken:

HØRING – endringer i barnehageloven – rett til barnehageplass av asylsøkere.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter prinsippet i det framlagte forslaget.  K&F har grunnlagt og drevet barnehager gjennom mange år, og ser verdien av at barn kan få en trygg plass i barnehage og kjennskap til norsk språk og sosial kontakt tidlig i oppholdet i Norge.

Gjennomføring av et slikt vedtak kan imidlertid medføre store praktiske og økonomiske utfordringer ehageeiere.  Antall barn i kommuner med asylmottak kan variere, og dermed vil det være vanskelig ehagene å oppfylle retten til barnehageplass til enhver tid.  Barn med annen språkbakgrunn krever ekstra bemanning.  Økonomien i barnehagene er stram med personalkostnader som hovedutgift, og det er derfor svært viktig at offentlige tilskuddsordninger tilpasses et slikt vedtak, bl.a. i forhold til ”telletidspunkt” som utløser offentlige tilskudd.

K&F vil også nevne at i asylmottak kan et korttidstilbud være bedre enn fulltidsbarnehage. ”Åpne” barnehager, der barn kan få et tilbud og for eksempel mødre kan være i egne grupper, kan gi barna den ønskede tilknytningen/norskopplæringen.  Samtidig vil den foresatte kunne få kontakt med andre voksne og derigjennom få kunnskap om samfunnet de bor i.