Fredag 24.november vedtok FOKUS representantskapsmøte en resolusjon med forslag til tiltak for å bekjempe prostitusjon og handel med kvinner.

Til alle politiske partier og berørte myndigheter og departementer

 
Arbeid mot vold mot kvinner er et prioritert område for FOKUS, og det var et av hovedområdene for TV-aksjonen 2005. Prostitusjon og handel med kvinner er vold mot kvinner. Dette er et globalt problem som både skader den enkelte kvinne og er til hinder for likestilling mellom kvinner og menn.

FOKUS ønsker derfor gjennomføring av tiltak for å bekjempe prostitusjon og handel med kvinner.

1. Informasjon om og innføring av etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester i bedrifter og organisasjoner.

2. Tiltak i samarbeid med den enkelte kvinne i form av bl.a. rett til oppholdstillatelse, støtte til utdanning, bolig, arbeid, helsetjenester, juridisk hjelp og økonomisk støtte for å hjelpe henne ut av situasjonen.

3. Skolering av og holdningsskapende arbeid overfor politi og dommere om kvinners situasjon og rettigheter.

4. Økning av ressurser til politiet for å styrke mulighetene til etterforsking av hallikvirksomhet.

5. Holdnings- og opplysningskampanjer rettet mot kjøpere av sex spesielt og befolkningen generelt.