Resolusjon fra landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund 20.-22. oktober 2006:

PENSJONSREFORMEN

Norges Kvinne- og familieforbund protesterer mot at opptjeningsårene for omsorgspoeng reduseres fra 7 til 4 år.

Oppjusteringen av beløpet fra 4 x G til 4,5 x G er ikke nok til å oppveie for
de tapte årene.

Vi vil følge nøye med i regjeringens videre arbeid i denne saken.