I morgen tirsdag 13. januar overleverer Pensjonskomisjonen sin endelige uteredning til finansminister Per-Kristian Foss og sosialminister Ingjerd Schou.

-Utredningen fra Pensjonskommisjonen handler ikke bare om fremtidens pensjonsordning. Arbeidet vårt har like mye dreid seg om videreføringen av vår solidariske velferdsmodell, sier kommisjonens leder Sigbjørn Johnsen til NTB.

Johnsen mener vi isolert sett kunne ha løst pensjonsspørsmålet med å videreføre dagens ordning, men at de offentlige velferdsordningene er basert på et solidarisk fellesskap mellom generasjonene.

-Hele den offentlige velferdsmodellen vil kunne bryte sammen med stadig mer privatisering som resultat. Derfor er det nødvendig med reformer, sier Sigbjørn Johnsen til NTB.

Flere eldre i arbeid
Hovedoppgaven for Pensjonskommisjonen har vært å finne løsninger på hvordan det norske velferdssamfunnet skal kunne overleve når det stadig blir færre yrkesaktive som skal sikre alderdommen til stadig flere.

-Det viktigste vi kan bidra med er å stå lenger i arbeid. Dette krever at det kommer i stand det jeg vil kalle et nasjonalt program for eldre arbeidstakere, men det må komme raskt fordi antallet i arbeidsstyrken mellom 55 og 65 år vil øke med over 130.000 det neste tiåret, uttaler den tidligere finansministeren og nåværende fylkesmann i Hedmark til NTB.

I morgen blir utredningen fra Pensjonskommisjonen overlevert finansminister Per-Kristian Foss og sosialminister Ingjerd Schou. Kommisjonen har hatt som mandat å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Arbeidet har tatt utgangspunkt i de problemer og utfordringer dagens pensjonssystem står overfor.

Et fremtidig pensjonssystem må ivareta hensynet til langsiktighet, stabilitet og oversiktlighet, og bidra til å møte utfordringer knyttet til en aldrende befolkning og tiltakende tidligpensjonering. Utvalgets sammensetning og mandat kan du lese mer om her.

En foreløpig rapport ble lagt frem 4. september 2002. Les mer om den her. Egen nettportal www.pensjonsreform.no

Rapporten om pensjonene skal nå ut på høring, og et forslag om pensjonsreform vil bli fremmet for Finansdepartementet i april. Statistisk Sentralbyrå har laget en side der det er samlet bakgrunnsstoff om pensjoner og pensjonskommisjonen. Les mer om dette her.

Kilde: Odin og NTB