Vi gratulerer departementet og NAV med utvidelsen! K&F s kamp for pappas rettigheter vinner fram – men fortsatt er det noen som faller utenfor.

Nye regler i Folketrygdloven gir ca. 2 000 flere fedre rett til pappakvote fra 1.7.2010.

Norges Kvinne- og familieforbund har arbeidet med denne saken i mange år, sist ved henvendelser til alle partier før Stortingsvalget i 2009. 

K&F mener at pappa skal tjene opp rettigheter på egen lønn, ikke avhengig av mors inntekt og stilling. Fortsatt mangler pappa rett til pappakvote dersom mor er student eller ikke har hatt inntekt. 

Iflg. NAV s hjemmesider er loven nå endret slik at det ikke lenger er et vilkår at moren i opptjeningstiden til foreldrepenger har arbeidet minst 50 prosent stilling.  Det er tilstrekkelig at moren har arbeidet i seks av de siste ti månedene og på årsbasis har tjent minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp   dvs. 74 641 pr. 1.5.2010. 

Når både mor og far har rett til foreldrepenger, er 10 uker forebeholdt faren.

Les mer på NAVs hjemmesider.

 

K&F vil fortsatt arbeide for at pappa skal komme hjem, med utgangspunkt i egen inntekt.