Mens nasjonen Norge markerer hundre års uavhengighet fra Sverige, har organisasjons-Norge samlet seg om en markering av avhengigheten som knytter mennesker og nasjon sammen. 52 organisasjoner har undertegnet en avhengighetserklæring der de forplikter seg til å kjempe for verdier vi er avhengige av for å skape et godt samfunn.
Av Øivind Fjeldstad

molander_haugstvedt2
Tord Haugstvedt i Kirkens Bymisjon og Elisabet Molander i 07-06-05 tid for forandring, er stolte over å stå bak verdens første avhengighetserklæring.
Foto: Kristin Westby

Vi er avhengige av å høre til i et fellesskap der mange tar ansvar. Vi er avhengige av å bli møtt med respekt og anerkjennelse og å kunne utfolde våre evner gjennom meningsfylte oppgaver. Vi er avhengige av trygghet og av å bli beskyttet mot overgrep. Vi er avhengige av tid til stillhet, ro og ettertanke slik at vi kan ta de beste valgene for oss selv og samfunnet. Og vi er avhengige av vår sårbare klode.

Dette er noen hovedpunkter i Avhengighetserklæringen, et verdimanifest fra organisasjons-Norge i anledning av hundreårsmarkeringen for Norges uavhengighet fra Sverige. ”Vi forplikter oss til å styrke og bringe videre disse verdiene i form av samarbeid med andre, i åpne meningsytringer og gjennom konkrete tiltak,” heter det i erklæringen.

De 52 organisasjonene bak Avhengighetserklæringen demonstrerer mangfoldet i det frivillige Norge. Her finner vi blant annet Aleneforeldreforeningen og Antirasistisk senter, Den norske lægeforening og Den Norske Turistforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges Idrettsforbund, Redd Barna og Redningsselskapet.

– Retter blikket framover
– Det unike med Avhengighetserklæringen ligger i den store bredden av organisasjoner som har samlet seg om et felles sett med verdier, sier prosjektleder Elisabet Molander i forandringsprosjektet 07-06-05. Under mottoet ”tid for forandring” har 07-06-05 brukt tiden fram mot hundreårsmarkeringen til å mobilisere enkeltmennesker til innsats for miljøforbedring og økt livskvalitet, og det var 07-06-05 som tok initiativet til Avhengighetserklæringen.

– I forbindelse med markeringen av nasjonens uavhengighet ønsker vi å se framover og rette oppmerksomheten mot enkeltmennesket. Vi vil minne om at hvert enkelt menneske kan bidra til forandring, sier Elisabet Molander.

– Vi ønsket å gjøre noe sammen med andre som tenker i de samme baner. Derfor kontaktet vi Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors som umiddelbart tente på ideen, og sammen inviterte vi organisasjons-Norge til å slutte seg til Avhengighetserklæringen.

Livskraftige organisasjoner
– Jeg er veldig glad for dette initiativet. Når et land markerer et jubileum er det viktig å se på verdiene som ligger til grunn for landets framtid, sier generalsekretær Helen Bjørnøy i Kirkens Bymisjon. – Vi lever i et samfunn som i stor grad styres av kommersielle hensyn. I en slik situasjon er det viktig å gi armslag for verdier som ser på mennesker som noe annet enn konsumenter.

Avhengighetserklæringen bidrar til å rette blikket bortenfor det markedsstyrte samfunnet ved å rette oppmerksomheten mot viktige verdier som fellesskap, solidaritet og vår avhengighet av hverandre, poengterer Bjørnøy. Hun understreker samtidig betydningen av at et stort antall frivillige og humanitære organisasjoner har stilt seg bak erklæringen.

– Det ligger en enorm kraft i organisasjonene i et samfunn, og det er viktig å utløse livskraften som ligger i organisasjonene.

– Et spennende grep
Avhengighetserklæringens syv punkter utfordrer vår forståelse av begrepet uavhengighet, mener generalsekretær Jonas Gahr Støre i Norges Røde Kors.

– Det er et spennende grep å vise at vårt ideal om uavhengighet egentlig handler om avhengighet. Og det er veldig gledelig at så mange organisasjoner med så ulike formål og mandater har valgt å stille seg bak disse syv punktene, sier Jonas Gahr Støre.

Avhengighetserklæringen representerer verdier de fleste vil kunne slutte seg til. Likevel er det nødvendig å mobilisere til innsats for å forsvare disse verdiene, mener Røde Kors-sjefen.

– Det er alltid viktig å fremheve grunnleggende verdier. Det ”alle vet” kan fort tas for gitt og bli tråkket på i en fragmentert tid. Da er det verdt å ta fatt i begrepene, ta dem tilbake, og vise at å være avhengig ikke nødvendigvis er noe negativt.

Mer enn et mediestunt
Ved å skape blest om Avhengighetserklæringen ønsker organisasjonene å nå ut med et budskap om vår avhengighet av hverandre og av visse grunnleggende verdier. Men erklæringen er mer enn et utadrettet mediestunt knyttet til hundreårsmarkeringen for uavhengigheten fra Sverige. Avhengighetserklæringen har også stimulert til refleksjon innad i organisasjonene, understreker Elisabet Molander i 07-06-05.

– Erklæringen har vært grundig diskutert i organisasjonene, og flere har sagt at de vil arbeide videre med dette etter hundreårsmarkeringen. Jeg tror Avhengighetserklæringen har skapt grobunn for samarbeid organisasjonene imellom om å fremme verdier vi er helt avhengige av, nå og i framtiden, sier Elisabet Molander.

K&F har undertegnet avhengighetserklæringen. Se den her:
Avhengighetserklering_s1Avhengighetserklæring