Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) vil arbeide aktivt for opprettelsen av et eget forbrukerdepartement. Dette er en viktig sak for det forbrukerinteresserte forbundet fordi det norske markedet oversvømmes av varer og tjenester av svært varierende kvalitet.
Dette, samt spekulativ reklamepåvirkning og stort kjøpepress, krever våkne
forbrukerorganisasjoner, som kan stille krav til varer og tjenester som tilbys.
Det uttalte landsmøtet til Norges Kvinne- og familieforbund nylig i
Kristiansand.

Forbundet er også bekymret over det store lønns- og prispresset som kan gi uheldige utslag i vareproduksjon og tjenestetilbud. En stor del av vareproduksjonen er flyttet ut av landet. Det foregår en utstrakt internasjonal handel med matvarer og levende dyr, noe som gjør oss såbare ved større kriser, mener til Norges Kvinne- og familieforbund.

Forbundet vedtok på landsmøtet at forbrukerpolitikk er et av forbundets viktigste satsingsområder. Som en selvstendig forbrukerorganisasjon, og gjennom forbundets medlemsskap i Forbrukerrådet, har Norges Kvinne- og familieforbund hatt innflytelse på utviklingen innen forbrukervern, blant annet med et sterkt krav om merking av alle typer matvarer, med opprinnelses- og produksjonsland.

Forbundet vil fortsette å engasjere seg i forbrukerspørsmål. Kravet er at den enkelte forbruker og familie skal kunne føle trygghet i tråd med internasjonale prinsipper for brukerrettigheter som: rett til sikkerhet, rett til rimelig pris, rett til å bli hørt, rett til å velge, rett til å bli informert og rett til kvalitet.

Videre var landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund bekymret for utviklingen innen landbruket, med harde krav til effektivitet, der dyrene kan bli utsatt for store plager og lidelser. Intensivt landbruk er sårbart i forhold til sykdom og smitte på husdyrhold og jordbruk.

Faren for sykdommer som overføres til mennesker forsterkes. Forbundet ønsker å bevare norsk landbruk og en levedyktig norsk matvareproduksjon.

For ytterligere informasjon, kontakt: Forbundsleder
Bjarnhild Hodneland, tlf. 55 18 64 9, mobil 92 89 31 55. 1. nestleder, Anne
Enger, tlf. pr. 61 32 28 80, jobb, 24 14 12 80, mob. 93 64 68 10, 2. nestleder
Bente Nygård, tlf. 63 99 75 06, mob.97 63 25 50, Informasjonsansvarlig Wenche
Solberg-Hansen, tlf. 22 47 83 80 (22 47 83 89 direkte), privat 21 91 30 84, mob.
91 77 25 84.